Minnesanteckningar från mötet på Kullagården, Gimdalen den 8 december 2008Närvarande från kommunen:
Liv Markström, Stig Grapesjö, Kjell Backlund och Jörgen Persson.

Övriga deltagare – se närvaroförteckning.

Frågor:

Vindkraft

Återvinningsstation

Leader

Kjell Backlund började informera om vindkraft. Aktuellt område i vår närhet är Manbodarna. Snurrorna kommer att synas på långt håll. De är ca 150 m höga och kommer att stå högt. 
Det behövs ca 15 ha/snurra. Det är SCA som planerar bygga.

Hur kommer detta att påverka närmiljön? Jakt? Djurliv? Turism? Fördelar? Nackdelar? Mycket viktigt garantera att vinstpengar skall gå tillbaka till boende i området. Eventuella synpunkter ska vara inne till kommunen senast den 7 januari 2009. Rolf delade ut fakta blad om vindkraft och alla intresserade ser till att ha tagit del av informationen snarast och skickar informationen till näste intresserad.

Nytt vindkraftsmöte bestämdes till måndag den 29/12 2008 kl 19.00 på Kullagården

Jörgen Persson informerar om återvinningsstationerna. Förpackningsindustrin håller med återvinningsstationer, en per 1000 invånare. Bräcke kommun har ca 7000 inv, vilket betyder 7 stationer och enligt handläggare Persson skulle de vara där folket bodde och då blir det på följande orter: Pilgrimstad, Fjällsta, Gällö, Sidsjö, Bräcke, Sörbygden och Kälarne. Jörgen Persson redovisade också att för Nyhems upptagningsområde berördes cirka 260 fast boende. För Fjällstas del berördes cirka 600 och om man räknade med Rissna tillkom ytterligare 200 hushåll. Hittills har kommunen dessutom betalat 250000 kr/år till mindre stationer i Nyhem, Hällesjö, Albacken, Stavre och Rissna men de ska tas bort. Rolf Adamsson ifrågasatte starkt placeringen av Fjällstas återvinningsstation i en kurva, ur trafiksäkerhets synpunkt. Deltagare på mötet protesterade mot att Nyhems station skulle bort enär förre Kommunalrådet så sent som förra året lovade att ”orter med affär skulle i första hand få behålla sin återvinningsstation”. (se minnesanteckningar från 2007-11-26)

Det förefaller orimligt att handla i Nyhem och sedan frakta soporna många mil till en återvinningsstation. Av rent praktiska skäl kommer många att slänga allt i de vanliga hushållssoporna om stationen tas bort. Solklart att Nyhem bör finnas kvar i motsats till Fjällsta där de inte har affär och heller inte långt till nästa återvinningsstation i Gällö.
Miljömässigt bäst måste vara att sprida ut dessa 7 stationer någorlunda jämnt fördelade i kommunen. Vi som bor i Nyhemsområdet vill kunna fortsätta handla i affären här och sedan ha tillgång till service i form av återvinningsstation och ha en levande landsbygd.

Liv Markström presenterade Leader-projektet som hon bla håller i. Tre kommuner har gått samman i detta projekt, Ånge, Sundsvalls landsbygdsområde, och Bräcke. Det är i viss mån EU-finansierat. Varje deltagande kommun har 6 representanter vardera. Tanken är att Leader årligen ska dela ut 4,5 milj kr till olika projekt. Det kan vara inom områden som integration, miljö, jämställdhet och ungdomssatsningar. Alla har rätt att söka men det gäller att komma med en bra idé. Den 28/1 -09 kommer projekt ledaren Björn Nordling till Bräcke och ger Leader gruppen support. Mer information kan läsas på Bräcke kommuns hemsida.

Övriga frågor:
Lars Rosengren undrade varför ingen på kommunen kunde sända ett svar på skriftligt ställda frågor. Vid flera tillfällen har byarådet kommit in med olika frågeställningar till kommunen men aldrig fått respons på frågorna. De har även undrat om frågorna över huvud taget kommit fram. Vi vill ha en dialog, ej envägskommunikation.

Rolf Adamsson tar upp en gammal fråga om gatlyset som släcks i vissa byar på natten men skiner dygnet runt på andra platser inom samma kommun.

P-G Nääs önskar få hjälp på en mångårig önskan – bättre mobil täckning till Gimdalen och övriga platser i närheten där mobilen inte fungerar. Många turister har bara mobilen att tillgå och den fungerar inte pga ingen täckning.

Slutligen sammanfattar Liv Markström:

*Liv Markström tar med frågan om mobiltäckning

och ser till att information skrivs i kommunbladet om ”Var klagar jag om det är fullt på återvinningsstationen? Vart ska jag då ringa?”

*Kjell Backlund undersöker hur det är med gatlyset

*Jörgen Persson ser till att folk får svar på sina frågor

Vid pennan
Margareta Svelander


Till protokollsidan