Minnesanteckningar från möte i Nyhemsbygdens Byaråd 2007-11-26Minnesanteckningar fört vid möte på Vängåvan den 26/11 –07 ang. föreningsstöd
Deltagande politiker: Erik Magnusson, Yngve Hamberg, Else-Marie Norin, Stig Grapesjö
Av byborna som kommit var det representanter från främst Byarådet, Alliansen Vängåvan och Kullagården.

Kommunen vill se över sina kostnader. Bättre att satsa på verksamhet än lokaler. Else-Marie
delade ut ”Föreningsstöd i Bräcke kommun”. Fram till den 7 januari 2008 tas synpunkter emot angående föreningsstödsförslaget. Det går även att gå in på Bräcke kommuns hemsida och läsa
och komma med förslag.
För Vängåvans och Kullagårdens del blir det ingen skillnad de närmsta åren. Vi får fortsatt stöd
upp till hälften av våra driftkostnader på lokalerna.
Else-Marie påpekade också att det är av stor vikt att alla ideella föreningar själva uppdaterar sig, vilka som sitter i styrelsen ex.

Vidare tog byarådet upp vilket stort problem det skulle innebära om vår återvinningsstation
lades ned. Erik Magnusson tog till sig byns oro. Det är ännu bara ett tjänstemannaförslag. Erik
sa också att i första hand skulle återvinningsstationerna vara kvar där det fanns livsmedelsaffär.
Det påtalades också att om man transporterade återvinningsmateriel till Bräcke alt. Kälarne skulle det påverka både affären och miljön negativt.

Dessutom önskades att en person valdes att sitta med som ideell representant.

Moarna den 26/11 -07

Margareta Svelander
Sekreterare Alliansen, Vängåvan

Till protokollsidan