Protokoll fört vid Hovdsjö 1:70 Ek.Förenings årsmöte, Vängåvan 28 mars 2010

Närvarande: Stig Redin, Göran Bergström, Börje Tegebro, Sven-Göran Svensson, 
                  Rolf Adamsson, Kaisa Widen och Carina Hedberg.

§ 1    Ordförande Stig Redin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2    Till mötesordförande valdes Stig Redin och till sekreterare Kaisa Widen.

§ 3    Upprättande av röstlängd gjordes.

§ 4    Till justerare och tillika rösträknare utsågs Göran Bergström och Sven-Göran Svensson.

§ 5    Mötet ansågs behörigt utlyst.

§ 6    Årsredovisningen för verksamhetsåret 2009 presenterades och godkändes.

§ 7    Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 8    Resultat och balansräkningar godkändes samt lades till handlingarna
        Något vinstmedel finns ej att disponera.

§ 9    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§10   Fråga om arvoden till styrelsen togs upp och mötet beslutade att det även i fortsättningen 
        ska vara arvodesfritt.

§11   Ordförande 2011 Stig Redin, val av vice ordförande 1år Göran Bergström (till 2011),
        Val av kassör 2 år (till 2012) Sven-Göran Svensson.

§12   Till ordinarie ledamöter i styrelsen 1 år valdes Börje Tegebro och Leif Persson (till 2011)
        Till suppleant för 1 år valdes Anita Svensson, suppleant nr 2 vakant.

§13   Till revisor för 1 år valdes Bengt Eriksson, revisorssuppleant vakant.

§14   Till valberedning för 1 år valdes Rolf Adamsson och Patrik Lindbergh.

§15   Inga motioner har inkommit.

§16   Årsavgift för medlemmar är oförändrad ,100 kronor.

§17   Verksamhetsplan 2010-2011 och budget 2011 presenterades, godkändes och lades till  
        handlingarna.

§18   Under övriga frågor fick styrelsen i uppdrag att söka personer till vakanser under § 12 och § 13.

§19   Ordförande berättade om aktiviteter som skall leda fram till lägre kostnader för bl.a.  
        försäkringar och elförbrukning.

        Tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Kaffe och smörgås bjöds därefter.

 

Nyhem 28 mars 2010-03-29


Kaisa Widen, sekr                                          Stig Redin, ordf


Justerat:

Göran Bergström                                            Sven-Göran Svensson

Till protokollsidan