Protokoll fört vid Hovdsjö 1:70 Ek. Förenings årsmöte, Vängåvan april 2009


Närvarande: Stig Redin, Rolf Adamsson, Kerstin Andersson, Anna-Greta Tegebro, Börje Tegebro, Berta Höglund, Marie Bjänndal, Birgit Eriksson, Sven Göran Svensson, Göran Bergström, Kaisa Widén, Ingeborg Johansson, Anita Svensson, Margareta Svelander, Anna Freyssingeas, Hubert R. Freyssingeas.


§ 1 Ordförande Stig Redin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till mötesordförande valdes Stig Redin och till sekreterare Marie Bjänndal.

§ 3 Upprättande av röstlängd gjordes.

§ 4 Till justerare och tillika rösträknare utsågs Börje Tegebro och Kaisa Widén.

§ 5 Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

§ 6 Årsredovisningen för verksamhetsåret 2008 presenterades och godkändes.

§ 7 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 8 Resultat och balansräkningar föredrogs och godkändes samt lades till handlingarna.

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10 Fråga om arvoden till styrelsen togs upp och mötet beslutade att det även i fortsättningen ska vara arvodesfritt.

§ 11 Omval av ordförande Stig Redin för två år och av vice ordförande Göran Bergström på ett år.

§ 12 Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Börje Tegebro (2 år), Jan-Axel Glassing (2 år) och Sven Göran Svensson (1 år). Till suppleanter valdes Leif Persson och Anita Svensson, vardera på 1 år.
På styrelsens konstituerande möte väljs kassör och sekreterare.

§ 13 Till revisor och revisorssuppleant valdes Tonni Nääs och Bengt Eriksson på vardera ett år. Årsmötet beslutade att Tonni Nääs ska arvoderas för sitt arbete.

§ 14 Till valberedningen omväljs Rolf Adamsson. En ytterligare person till valberedningen saknas. Styrelsen får i uppdrag att söka någon för uppdraget.

§ 15 Inga motioner hade inkommit.

§ 16 Den årliga avgiften på 100 kr/medlem ska vara oförändrad även kommande år.

§ 17 Verksamhetsplan och budget presenterades, godkändes och lades till handlingarna. Ett varmt tack riktades till dem som sköter uthyrningen av övernattningsrummen: i första hand Kaisa & Göran, men även vävstugans medlemmar.

§ 18 Övriga frågor:
Ordförande påminde om att pannan i fastigheten är ålderstigen och slukar olja. Styrelsen har undersökt möjligheten att dra in jord- eller bergvärme. Kostnaden var dock oklar och ett antal problem finns och fler kan uppstå under installationen. Andra förslag till värmesystem diskuterades: luftvärmepump, separat varmvattenberedare, elpanna (det finns en begagnad på Vängåvan). Mötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

§ 19 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


Dag som ovan:


_____________________________  ___________________________
Marie Bjänndal, sekr                              Stig Redin, ordf


Justerat:
______________________________   ___________________________
Börje Tegebro                                          Kaisa Widén

 

Till protokollsidan