Extra styrelsemöte i Hovdsjö 1:70 Ek. Förening

Närv. Stig Redin, Torsten Eriksson, Jan-Axel Glassing, Börje Tegebro, Margareta 
Svelander

Ärende: Nulägesrapport om installation av berg/jord värme i fastigheten 1:70, 
affären i Nyhem.

Stig Redin berättade att han ansökt hos kommunen om att föreningen skulle få 
installera berg eller jordvärme i affärslokalen. Från kommunhåll ska göras en 
utredning om vattentäkten i Nyhem innan de tar beslut i frågan om vi får installera berg/jordvärme, så vi kan bara avvakta och vänta på kommunens beslut.

Magnussons värme har gett ett pris vad det kommer att kosta med bergvärme. 
Troligtvis kommer totalkostnaden att hamna på 160 000-170 000 kr, men det är en preliminär summa. I slutänden kommer föreningen att tjäna in på energin åtskilligt i 
framtiden. Nuvarande panna är idag 33 år gammal och att byta ut den är inte heller 
någon billig lösning.

Styrelsen ansåg att bergvärme är det bästa alternativet. Det som krånglar till det är 
den minimala tomt som fastigheten står på. För att ex gräva för jordvärme räcker 
inte nuvarande tomt till. Ett alternativ som ska undersökas är om föreningen får 
gräva ner slang på banverkets mark.

Annat alternativ är sjövärme. Problemet där är att gräva under järnvägen.

Tills vidare avvaktar vi och väntar på kommunens utredning och klartecken.

Vängåvan den 17 juni 2008

_________________________       ____________________________
Ordf Stig Redin                                    Sekr Margareta Svelander

Till protokollsidan