Protokoll från medlemsmöte i Hovdsjö 1:70 Ek. förening
Vängåvan, Nyhem 051023
32 medlemmar närvarande

 

1       Ordförande Leif Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2       Förslag till dagordningen lästes igenom och godkändes.

3       Till sekreterare för mötet valdes Anna Jönsson.

4       Till justerare, tillika rösträknare, valdes Göran Bergström och Rolf Adamsson.

5       May och Bo Fredriksson, Mack Mysing, skickade 050913 en skrivelse till föreningen. På grund av vikande kundunderlag och sviktande hälsa orkar de inte driva butiken vidare efter 051231. I en ny skrivelse daterad 051018 skriver de att de kan tänka sig att driva butiken ytterligare 6 alternativt 12 mån om föreningen inte hunnit engagera någon ny entreprenör.

6       Föreningen har fått en skrivelse från en ny entreprenör som är intresserad av att driva butiken.

7        Margareta Svelanders motion lästes upp. Mötet instämmer i motionen. (Se bilaga)

8       Mötet beslutar enhälligt att styrelsen ska arbeta vidare med kontakterna med den nye entreprenören. Styrelsen ska också ta fram kostnadsförslag för en eventuell om- eller tillbyggnad av lokalerna. Vad gäller målning, städning o.d. i samband med upprustning av butiken, ställer föreningens medlemmar upp med ideellt arbete liksom tidigare.

9       Trots ständigt stigande oljepriser, vilka ger ökad uppvärmningskostnad, följer föreningens ekonomi budget. Detta beror dels på att föreningens lån har låga räntor, men framförallt att medlemsavgifterna betalas, många medlemmar gör dessutom extra inbetalningar för att stödja föreningens ekonomi.

10         Övriga frågor:

·           Bensinmacken kommer att vara öppen, även om butiken måste hållas stängd under en period vid entreprenörsskiftet.

·           Föreningen alt. den nye entreprenören, kommer att undersöka möjligheterna att få kortautomat, nu när det finns bredbandsuppkoppling.

·           Information om hur arbetet fortskrider kommer kontinuerligt att läggas ut på hemsidan samt sättas upp på anslagstavlan i butiken. Information kommer också att skickas ut till medlemmarna före jul.

11         Ordförande Leif tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Leif Johansson                                           Anna Jönsson
_____________________________                             ____________________________
Leif Johansson, ordförande                        Anna  Jönsson, sekreterare 

Göran Bergström                                      Rolf Adamsson
________________________            ____________________________
Göran Bergström, justerare                        Rolf Adamsson, justerare

Till protokollsidan