Protokoll fört vid föreningsstämma i Hovdsjö 1:70 Ekonomisk Förening, 
            Vängåvan, Nyhem 2005-04-24

 1. Mötets öppnande.
     Ordförande Leif Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
     Till ordförande för mötet valdes Leif Johansson, till sekreterare utsågs Anna Jönsson.

 3. Upprättande av röstlängd.
     Röstlängd upprättades. Se bilaga.

 4. Val av justeringsmän tillika vid val fungerande som rösträknare.
     Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Göran Bergström och Stig Redin.

 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
     Mötet beslutade att kallelse till mötet skett enligt stadgarna.

 6. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret.
     Årsredovisningen lästes upp och lades till handlingarna utan kommentarer.
     Se bilaga.

 7. Revisorernas berättelse för samma tid.
     Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
     Se bilaga.

 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av tillgängliga  
      vinstmedel.

     Mötet beslutade att överföra vinsten för föregående verksamhetsår i löpande räkning.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
     Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
     Mötet beslutade om oförändrade arvoden, d.v.s. inga arvoden ska betalas ut. Styrelsen får i  
     uppdrag att se över rutinerna angående ersättning för havda kostnader.

11. Behandling av ev. inkomna motioner.
     Inga motioner har inkommit till styrelsen.

12. Val av ordförande och vice ordförande.
     Till ordförande för en tid av 1 år (till 2006) valdes Leif Johansson.
     Till vice ordförande för en tid av 2 år (till 2007) valdes Rolf Adamsson.


13. Val av 2 ledamöter och 1 suppleant, samt 1 adjungerad ledamot.
     Till styrelseledamöter för en tid av 2 år (till 2007) valdes Bertil Eriksson (omval) 
     och Anna Jönsson  (omval).
     Till styrelsesuppleant för en tid av 2 år (till 2007) valdes Jan-Axel Glassing (omval).
     Till adjungerad styrelseledamot för en tid av 1 år (till 2006) valdes Lars-Erik Rosengren. 
     Under året ska en ny kandidat till denna post utses och skolas in.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
     Till revisorer omvaldes Tonni Nääs och Bengt Eriksson.
     Till revisorsuppleant omvaldes Kaisa Widén.

15. Val av ledamöter i valberedningen.
     Till valberedning valdes Göran Bergström (sammankallande), Sven-Göran Svensson och 
     Ewy Nilsson.

16. Årsavgiften.
     Mötet beslutade om oförändrad årsavgift för 2006 (100 kr).

17. Verksamhetsplan och budget för 2006.
     Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget godkändes av mötet.
     Se bilaga.

18. Mötets avslutande.
     Ordförande Leif Johansson tackade för visat intresse. Mötet avslutades med att Hovdsjö 1:70   
     ekonomisk förening och Nyhemsbygdens Byaråd bjöd på kaffe/te och smörgås som ordnats av  
     Vävstugan.
     Under fikat bjöds mötesdeltagarna på sång med gitarrackompanjemang av trubaduren 
     Lars-Åke Melin.


_________________________                  _________________________
Anna Jönsson, sekreterare                       Leif Johansson, ordförande

_____ Göran Bergström ____                 _______ Stig Redin _______ 
Göran Bergström, justeringsman                 Stig Redin, justeringsman

Till protokollsidan