Protokoll fört vid styrelsemöte i Hovdsjö 1:70, Ekonomisk förening, 2005-01-30

Närvarande: Rolf Adamsson, Leif Johansson, Anna Jönsson, Lars-Erik "Bola" Nilsson och Lars-Erik "Rosen" Rosengren.

1. Mötets öppnande
    Ordförande Leif Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning
    Dagordningen lästes upp och godkändes.

3. Val av justerare för mötet
    Till justerare av mötesprotokollet utsågs Rolf Adamsson.

4. Rapporter
    Lokalt Projektstöd – kan sökas av bl.a. föreningar, kooperativ och lokala byutvecklingsgrupper 
    (10 000 – 200 000 kr). Representant från 1:70 kommer att närvara vid informationskväll under  
    våren.

5. Ekonomisk rapport
    Checkkrediten är i dagsläget utnyttjad med ca. 7 000 kr.

    Föreningens förlust för 2004 landar på ca. 30 000 kr. Detta resultat beror på att vi under fjolåret  
    måste fylla på olja vid två tillfällen (januari & december).

6. Datum och plats för årsmöte 2005
    Årsmöte hålles på Vängåvan söndag 24 april ?, kl. 17:00.

    Rolf Adamsson kontaktar Alliansen Vängåvan angående hyra av lokal samt fika.

    Lars-Erik Rosengren kontaktar ABF angående underhållning till fikat.

    Kostnaderna för lokal, fika och underhållning delas lika av 1:70 och Nyhemsbygdens Byaråd.   
    (Byarådet har sin årsstämma efter 1:70)

7. Information om lastbrygga
    Rolf Adamsson har beställt material till upprustningen.

    Arbetet ska utföras av Stig Redin.

8. Information om finansiering av befintlig utrustning
    Nyhemsbygdens Byaråd hyr lokal samt kontorsutrustning av 1:70.

9. Checklista/rutiner för vaktmästarsysslor i affären
    Leif Johansson kontaktar Christer Johansson och undersöker om han vill upprätta vaktmästar  
    rutiner.

    Checklista sammanställs av Bertil Eriksson, Lars-Erik Rosengren och Christer Johansson.

10. Sviten: uthyrningsrutiner, priser m.m.
     Uthyrningen kommer att skötas av Göran Bergström och Kajsa Widén.

     Priser: 2 bäddar – 300:-/natt

     1 bädd – 200:-/natt

     Vid fakturering tillkommer moms.

     Skyltar ska beställas: Rum att hyra, Båt att hyra, Fritt fiske. Dessa ska sättas upp hos  
     Bergström/Widén samt vid Nyhems infarter utmed väg 323.

     Anna Jönsson tillfrågar Hovdsjö FVO om de vill placera sin uthyrningsbåt i Nyhem.

11. Övriga frågor -

12. Mötets avslutande
      Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

_________________________     __________________________

Leif Johansson, ordförande          Anna Jönsson, sekreterare

_________________________

Rolf Adamsson, justerare

Till protokollsidan