Protokoll fört vid styrelsemöte i Hovdsjö 1:70, Ekonomisk förening, 2004-06-20


         
Närvarande: Rolf Adamsson, Bertil Eriksson, Leif Johansson, Anna Jönsson, Lars-Erik ”Bola” Nilsson och Lars-Erik ”Rosen” Rosengren.


1. Mötets öppnande
Ordförande Leif Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare för mötet
Till justerare av mötesprotokollet utsågs Rolf Adamsson.

3. Ekonomisk rapport
Föreningens ekonomi är f.n. god, vi har t. ex. 10 000:- överskott på checkkrediten och förskottsbetald eldningsolja för 10 000:-.
Inkomster av årsavgifter och ”barometern” är drygt 50 000:- hittills i år.
Vinsten är i dagsläget ±0:-.

4. Datakassan
Hårddisken havererade i mitten av maj. Föreningen köpte in en begagnad hårddisk och fr.o.m. 2004-06-18 fungerar det igen.
Föreningen planerar att på sikt skaffa en CD-brännare till datakassan.

5. Hemsidan
Sidan har legat nere under något dygn p.g.a. problem hos webhotellet, men nu är den igång igen.
Sidan ”ägs” f.n. av upphovsmannen, men den kommer snart att överlåtas på Hovdsjö 1:70, Ekonomisk förening.

6. Underskrifter
Föreningens ändringsanmälan till PRV, p.g.a. nyvalda styrelsemedlemmar, försågs med erfoderliga underskrifter, liksom årsberättelsen.

7. ”Macken”
De underjordiska cisternerna för bränsle har besiktigats under helgen 19–20/6 -04.

8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir i slutet av augusti. Kallelse skickas ut när datum bestämts.

9. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

_________________________ __________________________
Leif Johansson, ordförande Anna Jönsson, sekreterare

_________________________
Rolf Adamsson, justerare

Till protokollsidan