Protokoll fört vid föreningsstämma 2004-04-25 inom Hovdsjö 1:70 Ekonomisk Förening

 

 1. Mötets öppnande.
     Vice ordförande Rolf Adamsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
     Till ordförande för mötet valdes Rolf Adamsson, till sekreterare utsågs Anna Jönsson.

 3. Upprättande av röstlängd.
     Röstlängd upprättades. (Bilaga 1)

 4. Val av justeringsmän tillika vid val fungerande som rösträknare.
     Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Börje Persson och Stig Redin.

 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
     Mötet beslutade att kallelse till mötet skett enligt stadgarna.

 6. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret. (se Bilaga 2)
     Årsredovisningen lästes upp och lades till handlingarna utan kommentarer.

 7. Revisorernas berättelse för samma tid. (se Bilaga 2)
     Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av tillgängliga  
     vinstmedel.

     Mötet beslutade att överföra vinsten för föregående verksamhetsår i löpande räkning.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
     Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
      Mötet beslutade om oförändrade arvoden, d.v.s. inga arvoden ska betalas ut.

11. Behandling av ev. inkomna motioner.
      Inga motioner har inkommit till styrelsen.

12. Val av 2 ledamöter och 1 suppleant för en tid av 2 år.
      Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Rolf Adamsson (omval) och Lars-Erik Rosengren  
      (omval).

      Till styrelsesuppleant för en tid av 2 år valdes Leif Persson (omval).

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
      Till revisorer omvaldes Tonni Nääs och Bengt Eriksson.

      Till revisorsuppleant omvaldes Kaisa Widén.

14. Val av ledamöter i valberedningen.
      Till valberedning omvaldes Sven Rolén (sammankallande), Göran Bergström och Ewy Nilsson.

15. Årsavgiften.
      Mötet beslutade om oförändrad årsavgift (100 kr).

16. Verksamhetsplan och budget för 2005. (se Bilaga 2)
      Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget godkändes av mötet.

17. Mötets avslutande.
      Mötets ordförande Rolf Adamsson tackade för visat intresse. Mötet avslutades med att  
      föreningen och Nyhemsbygdens Byaråd bjöd på kaffe/te och smörgås som ordnats av 
      Vävstugan.

_________________________            _________________________

Anna Jönsson, sekreterare                 Rolf Adamsson, ordförande

_________________________            _________________________        

Börje Persson, justeringsman             Stig Redin, justeringsman

 

Till protokollsidan