Protokoll fört vid styrelsemöte i Hovdsjö 1:70, Ekonomisk förening, 040307

Närvarande: Rolf Adamsson, Jan-Axel Glassing, Anna Jönsson, Lars-Erik "Bola" Nilsson och Lars-Erik "Rosen" Rosengren

 1. Mötets öppnande.

  Vice ordförande Rolf Adamsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 2. Val av sekreterare och justerare för mötet.

  Till sekreterare valdes Anna Jönsson. Till justerare valdes Lars-Erik Rosengren.

 3. Godkännande av dagordning.

  Dagordningen lästes upp och godkändes.

 4. Ekonomisk rapport.

  Föreningen har i dagsläget 194 medlemmar, 1 mindre än föregående år.

  Bokslutet för 2003 visar en nettovinst på 7 941:45 (kronor). Föreningens tillgångar i bank uppgick vid årsskiftet till 14 000:- (kronor), checkkrediten är för närvarande outnyttjad. Lånet på fastigheten har amorterats ner till 92 000:- (kronor). Föreningen har en obeskattad reserv på 80 000:- (kronor).

 5. "Hyresgäster"

  Det har kommit till föreningens kännedom att kyrkan under sensommaren/hösten 2003 flyttade in en av sina verksamheter i lokalerna. Det är "Måndagsgruppen" som numera håller till i köket med sina träffar.

  Under vintern har även biblioteket flyttat in.

  Föreningen måste besluta om en policy angående utnyttjandet av våra lokaler och inventarier. Frågan kommer att tas upp på årsmötet.

 6. Kopieringsmaskin och hemsida.

  Kopieringsmaskinen har blivit flitigt utnyttjad, under 2003 drogs 6 7000 kopior, vilket är nästan dubbelt mot vad vi räknat med.

  Hittills har 1:70 stått för hela kalaset, men kostnaden måste fördelas mellan de som utnyttjar servicen.

  Detsamma gäller hemsidan, kostnaderna måste fördelas.

  Styrelsen föreslår en årsvis utdebitering i efterskott fr.o.m. 2003. "Rosen" kontrollerar och fördelar.

   

 7. Ventilation.

  Kylfläktarna som ska kyla kompressorerna till kylanläggningen i butiken fungerar inte vintertid, eftersom någon täcker över luftintaget vid kyla. Detta leder till att det är uppvärmd luft inifrån, i stället för kall luft utifrån, som sugs ned i källaren för att "kyla" aggregaten.

  Rolf och "Rosen" undersöker varför luftintaget täcks över. "Bola" kontaktar Magnus Nilsson för en eventuell kontroll av kylanläggningen.

 8. Verksamhetsplan 2005.

  Ventilation: utredning ev. åtgärder

  Lastbrygga: justering av lutning

  Garage/verkstad: utgrävning och isolering framför portarna.

  Fortsatt förvaltning av fastigheten.

 9. Budget.

  Hyresintäkterna har minskat eftersom hemtjänsten flyttade ut under 2003. Föreningens hyresgäster är i dagsläget: Mack Mysing Lanthandel, Nyhems vävstuga, Nyhems skoterklubb och Nyhemsbygdens Byaråd.

  Om inte utgifterna förändras radikalt kommer föreningen 2005 att göra en förlust på ca 10 000:- (kronor).

 10. Årsmöte 2004.

  Vängåvan 2004-04-25 kl. 17.00, Rolf bokar. Fika ordnas av Alliansen Vängåvan. Kostnaden delas av 1:70 och Nyhemsbygdens Byaråd.

 11. Mötets avslutande.

Vice ordförande Rolf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

_________________________ _________________________

Rolf Adamsson, vice ordförande Anna Jönsson, sekreterare

 

_________________________

Lars-Erik Rosengren, justerare

Till protokollsidan