Protokoll för styrelsemöte med Hovdsjö 1:70 Ekonomisk förening 
2003-09-14


Närvarande: Rolf Adamsson, Bertil Eriksson, Jan–Axel Glassing, Leif Johansson, 
Anna Jönsson och Lars Rosengren

1.   Mötets öppnande 
        Ordförande Leif Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet 
        öppnat.

2.   Val av sekreterare
        Till sekreterare för mötet valdes Anna Jönsson.

3.   Val av justerare
         Till justerare valdes Rolf Adamsson.

4.   Godkännande av dagordning
        Dagordningen gicks igenom och godkändes.

5.   Ekonomisk rapport
        Föreningens ekonomi är i dagsläget god. Checkkrediten utnyttjas inte för 
        närvarande, utan ligger på plus.

6.   Hyresgäster
        Bräcke kommun har sagt upp hemtjänstens lokal, uppsägningen träder i 
        kraft 031201. Detta innebär att hyresintäkterna för 2004 minskar med 25 
        000:-, vilket i sin tur leder till att föreningen för 2004 får ett underskott på 
        ca. 10 000:-, om vi inte lyckas hitta en ny hyresgäst.

7.   Information och policyfrågor
       •   Rolf och Lars har representerat föreningen vid ett antal möten för 
            glesbygdshandlare.
       •   Det kommer att kallas till ett möte i Nyhem på temat "Service i 
            närbygden".
       •   Omförhandlingar pågår angående försäkringen på fastigheten Hovdsjö 
            1:70.
       •   Föreningen har fått kallelse till möte på Vängåvan 031006, för 
            redovisning av hur beviljade EU-medel använts. För vår del har 
            pengarna använts till upprustning av förråd och byggande av 
            uteplatsen "Mysrutan".
       •   Föreningen har kvar 66 000:- i outnyttjat bidrag från Länsstyrelsen. 
            Leif kontaktar Länsstyrelsen för att kontrollera hur länge vi har tillgång 
            till pengarna. Förslag finns att investera i bergvärme, men även 
            ventilationen i butiken måste åtgärdas. Rolf undersöker vad som kan 
            göras för att förbättra ventilationen.
       •   Hemsidan betalas i år helt av ekonomiska föreningen. Vi ska 
            undersöka hur många av bygdens övriga föreningar som är villiga att 
            vara med och betala.
       •   Protokoll som skickas in till hemsidan läggs ut i originalskick. 
           
Webmaster ansvarar inte för rättelse av eventuella stavfel och annat. 
       •   I nuläget står ekonomiska föreningen för hela kostnaden för kopiatorn. 
            Vid årsskifte kommer kostnaderna att delas upp på de föreningar som 
            använder den.
       •   Datakassan havererade på sensommaren, reparationen kostade ca. 7 
            000:-, vilket betalades av ekonomiska föreningen. Om det gäller 
            större belopp kommer styrelsen att sammankallas för att besluta om vi 
            kan ta kostnaden eller ej.

8.   Övriga frågor
        Inga övriga frågor fanns.

9.   Mötets avslutande
        Ordförande Leif Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet 
        avslutat.                
_____________________________       ____________________________
Anna Jönsson, sekreterare                   Leif Johansson, ordförande


_______________
Rolf Adamsson, justerareTill protokollsidan