Protokoll fört vid föreningsstämma för
Hovdsjö 1:70 Ekonomisk Förening 2003-04-27  

 


1                       Mötets öppnande
Ordförande Leif Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

2                       Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande för mötet valdes Leif Johansson.
Till sekreterare valdes Anna Jönsson.

 

3                       Upprättande av röstlängd
Röstlängd upprättades. (Bilaga 1)

 

4                       Val av justeringsmän tillika vid val fungerande som rösträknare
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Lena Bergkvist och Jan-Axel Glassing.

 

5                       Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Mötet beslutade att kallelse till mötet har skett enligt stadgarna.

 

6                       Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
Verksamhets- och förvaltningsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

7                       Revisorernas berättelse för samma tid
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

8                       Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel
Mötet godkände föreningens resultat- och balansräkning. Styrelsens förslag till disposition av tillgängliga vinstmedel godkändes.

 

9                       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

10                  Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Mötet beslutade om oförändrad ersättning till styrelseledamöter och
revisorer (0 kr).

 

11                  Behandling av ev. inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

 

12                  Val av 3 ledamöter och 1 suppleant för en tid av 2 år
Till styrelseledamöter för 2 år valdes Bertil Eriksson och Anna Jönsson (omval),
samt Lars-Erik (Bola) Nilsson (nyval).
Till styrelsesuppleant för 2 år valdes Jan-Axel Glassing.

 

13                  Val av revisorer och revisorsuppleanter
Till revisorer omvaldes Tonni Nääs och Bengt Eriksson.
Till revisorsuppleant valdes Kajsa Widén.

 

14                  Val av ledamöter i valberedningen
Till valberedningen omvaldes Göran Bergström, Evy Nilsson och Sven Rolén.

 

15                  Årsavgiften
Mötet beslutade om oförändrad årsavgift (100 kr).

 

16                  Verksamhetsplan och budget för 2004
Styrelsen beräknar ett budgetöverskott på 2 500 kr för året, vilket godkändes av mötet.

 

17                  Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse. Mötet avslutades med att föreningen bjöd på fika som ordnats av Vävstugan, medan Kent Wikberger, Hammarstrand, underhöll med sång och musik.

__________________________                  ___________________________

Ann       Anna Jönsson, sekreterare                  Leif Johansson, ordförande

__________________________                  ___________________________

Lena Bergkvist, justeringsman            Jan-Axel Glassing, justeringsman


Till protokollsidan