Styrelsemöte Hovdsjö 1:70 Ekonomiska Förening 2003-02-16


           Närvarande: Leif Johansson, Jenny Gustafsson, Anna Jönsson, Lars-Erik Rosengren 
           Rolf Adamsson, samt Mia Mattsson.

 

§ 1       Mötets öppnande

         Vi samlades i sviten ovanpå affären och mötet förklarades öppnat av ordförande Leif Johansson
         som dagen till ära kunde klubba mötet öppnat med den nya ordförandeklubban i ek som 
         Göran Bergström skänkt till Hovdsjö 1:70 Ekonomiska Förening, vilket vi äro ytterligt tacksamma
         för!

§ 2      Förslag till dagordning

         Dagordningen genomlästes av samtliga närvarande och godkändes.

§ 3      Rapporter
I dagsläget har vi 11 985 kronor i kassan. Reverslånet ligger på 94 286,23 kronor. Checkkrediten är återbetald. Rosengren håller som bäst på att slutföra arbetet med årsredovisningen tillsammans med Toni.

            I år kommer föreningen att få betala skatt på överskottet som blivit. Vi har dubblat intäkterna mot förra året med hjälp av bidrag från Barometern, där folk friviligt har skänkt gåvor till föreningen, samt bidrag vi fått från Länsstyrelsen.

         Handikapprampen som byggts utanför affären har kostat sammanlagt 26 200 kronor. Fyra personer har varit verksamma med arbetet att i ordningställa den och sammanlagt har föreningen lagt ut 3 353 kronor till rampen, resten har beviljats av Länsstyrelsen.

          De hyresintäkter vi har idag är från Vävstugan, affären och hemtjänsten. Det utgör tillsammans
105 000 kronor. Våra driftskostnader för fastigheten är 106 000 kronor. Så det ser bra ut inför kommande år. Eventuellt kommer skoterklubben att hyra in sig i fastigheten under året med en kostnad på ca 11 000 kronor. Men det ärendet ska behandlas av produktionsnämnden den 12 mars så innan dess kan vi inte få några besked utan får avvakta nämndens utslag.

§ 4      Årsmötesdatum

         Årsmötesdatum fastslogs till den 27:e April 2003 klockan 17.00 på Vängåvan i Nyhem. 
         Rolf Adamsson pratar med Bertil Jonsson på ABF i Bräcke om vi kan få bidrag till underhållningen
         via dom. Mia pratar med damerna på Vävstugan om dom kan vara vänliga att ställa upp med att
         göra fika till kvällen.

§ 5      Anmält ärende, Kiosken

Lotterier har på initiativ av Lars Isaksson försålts i bygden. Meningen är att överskottet från lotterierna ska gå till något nyttigt i Nyhem. Varav vinningen från det första lotteriet redovisats till Hovdsjö 1:70.
För det andra lotteriet har, utan styrelsens vetskap, utgjorts en betalning i form av en kiosk och en drickakyl, som i dag står uppställd på andra sidan vägen från affären sett och som används av handlaren för sommarcafét. Vi beslutade på detta möte att eftersom vi inte har fått någon information om det hela så kan vi följaktligen inte ta ansvar för det inträffade, utan detta måste bli en uppgörelse mellan Lars Isaksson och Bo Fredriksson.
Lars-Erik och Rolf får i uppdrag att förklara vår inställning och ber Lars I och Bo F att göra upp detta sinsemellan, utan Hovdsjö 1:70:s inblandning och utan att vi ställs med ansvar för kioskbyggnaden.

§ 6      Kommande verksamhet

Inför kommande sommar måste vi åtgärda markområdet framför verkstaden och hemtjänstens garageinfart. Vi måste gräva ur och lägga markisolering för att förhindra fortsatt markuppfrysning så att portarna inför kommande vinter går att öppna utan problem.

Lastkajen måste åtgärdas och vi har lagt på förslag att vi skall utföra även detta arbete under våren/sommaren 2003, eftersom vi då fortfarande har en möjlighet att få bidrag till arbetet av Länsstyrelsen.

Om skoterklubben kommer in som hyresgäster så måste även en del av källaren, den så kallade tvättstugan, renoveras för att passa skoterklubbens behov.

§ 7      Övriga frågor

Klubben har idag mottagit en ordförandeklubba skänkt av Göran Bergström, vilket vi härmed tackar allra varmast för!

§ 7 forts.) Till sommaren om det blir liknande aktiviteter som förra året så kanske vi i Ekonomiska Föreningen inte kan räkna med att få in alla intäkter så som vi fick i fjol. Vi kanske måste dela med oss till andra föreningar i bygden som är mindre bemedlade än oss!

§ 8      Mötets avslutande

         Mötet avslutades med att Leif knackade den nya fina klubban i bordet och tackade för idag.

 

Vid pennan:                                                  Justeras:

______________________________                    _____________________________________

Jenny Gustafsson                                           Leif Johansson


Till protokollsidan