Halvårsmöte Hovdsjö 1:70 Ekonomiska Förening

Vängåvan, Nyhem d. 29 September 2002.

 

§ 1     Mötets öppnande

          Leif Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§ 2     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

          Till ordförande för årsmötet valdes Leif Johansson, och till sekreterare
 utsågs Jenny Gustafsson.

 

§ 3     Upprättande av röstlängd

          Röstlängd upprättades och det blev 44 personer som var närvarande.
            (se bifogad namnlista).

 

§ 4      Dagordning

          Två punkter att ta upp inför kvällens möte: Redovisning av budget samt  
          höjning av årsavgiften. Dagordningen godkändes.

 

§ 5     Redovisning av Budget.
Sommarens aktiviteter har gett ett mycket gott resultat. Auktionen inbringade 19 480 kronor, 1 950 kr från fikaförsäljning, 8 475 kr. från Guldusracet samt att 14 800 kronor har kommit in via Barometern. I våras lades en underbalanserad  budget på 20 000 kronor, pengarna som har kommit in har bidragit till att checkkrediten nu är borta.

            Buget för 2003
Det är sju år sedan vi lade budget för första gången. Sedan dess har vi haft en budget i balans. På intäktssidan har det fallit bort en hyresintäkt. Driften är fasta kostnader för sophämtning, olja m.m. Vi har i dagsläget intäkter så att vi kan få det att gå jämt upp. Vi har 8 000 kronor som vi måste jobba ihop. är vi redo att anta denna budget?

             Bifalles!

 

§ 6     Medlemsavgiften

            Medlemsavgiften 2003 har föreslagits att den höjs till 100 kronor. Kan vi anta det förslaget? 

Bifalles!

 

§ 7     Övriga frågor

              Hemsidan skall utvecklas som en ”veckotidning” så att folk ser att det händer saker i bygden, vilket kanske leder till att vi får någon intresserad av att flytta hit…? Visionen är 590 besökare/dygn.

 

§ 8     Mötet avslutas

            Ordförande avslutar mötet för Ekonomiska Föreningens halvårsmöte och kvällen fortsätter med att Bo Fredriksson berättar om hur det går för affären samt bjuder på Exotisk planka, som smakade mycket gott.

 

------------------------------------             -------------------------------------------

Leif Johansson                        Jenny GustafssonTill protokollsidan