Protokoll fört vid styrelsemöte med

Hovdsjö 1:70 Ekonomisk förening 2002-05-09

 

Närvarande: Rolf Adamsson, Bertil Eriksson, Leif Johansson, Anna Jönsson, Mia Mattsson, Leif Persson, Lars-Erik Rosengren


1                   Mötets öppnande
                 Ordförande hälsade välkommen till ”Mysrutan” och förklarade mötet öppnat


2                    Förslag till dagordning
                  Dagordningen godkändes


3                    Konstituering av styrelsen
                  Till vice ordförande utsågs Rolf Adamsson
                  Till sekreterare utsågs Jenny Gustafsson
                  Till vice sekreterare utsågs Anna Jönsson
 

4                    Föregående mötes protokoll
                   Protokoll från förra styrelsemötet lämnades utan åtgärd.


5                   Ekonomisk rapport
                  Föreningens ekonomi ser i dagsläget tillfredställande ut, under förutsättning att inga
                  större investeringar och/eller reparationer måste göras.


6                    Förslag i samband med verksamhetsplan antagen vid årsmötet

              ·  Investeringar

                   Viss förnyelse av kyl- och frysanläggningen kommer att göras under året. 
                   Den installerade ”aircondition”-anläggningen fungerar inte riktigt bra än, 
                   justeringar kommer att genomföras.

                   En av ”Välkommen till "Nyhem”-skyltarna har inte satts upp än. Leif J. ansöker om
                   tillstånd hos Vägverket för att sätta upp skylten vid södra infarten till byn. Bertil
                   kontaktar ev. snickare.

                   Lastkajen till affären har för stor lutning. Detta måste justeras enligt begäran från
                   Yrkesinspektionen. Bertil kontaktar Stig Redin angående detta.

                   Bidraget på 10 000:-, som föreningen ursprungligen fick för att göra en
                   enkätundersökning, kommer att användas till marknadsföring av bygden, och där är
                   naturligtvis affären en centralpunkt. Ett helsidesuppslag i ”Kommunbladet” planeras
                   där bygdens företagare, planerade aktiviteter, fiskevårdsområden o.s.v. kommer att
                   presenteras. Utifrån detta kommer även ett antal ”flygblad” och affischer att tryckas
                   upp.

                   ·   Auktion

                   Auktionen kommer att genomföras någon gång under vecka 28. Inlämning av
                   skänkta föremål kan göras på Nyhems skola under tre söndagar, 16/6, 30/6 samt
                   7/7. Inlämningen kommer att vara öppen kl. 16.00 – 19.00.

                    Leif J. kontaktar auktionist samt ordnar flygblad med information om auktionen.

                    ·   Halvårsmöte

                   Halvårsmötet blir i oktober, mellan jakterna. Med utskick av kallelse bifogas ”blanka”
                   inbetalningskort för medlemsavgiften för 2003 (100:-). Bidrag utöver
                   medlemsavgiften mottages tacksamt.

                  
·   ”Sunset Boulevarde”

                   Rosengren undersöker möjligheterna att få ”sponsorer”, som kommer att
                   uppmärksammas med en namnplakett eller liknande inom byggnaden. Eventuella
                   bidrag kommer att användas för att sänka föreningens kapitalkostnader.


7                 Övriga frågor
                  
Ordförande informerade om inbjudan från Bräcke kommun att delta 
                   i ”Handlardag” 22/5 –02 kl. 14.00 – 19.00. Rolf Adamsson, samt ev. 
                   Jenny Gustafsson, representerar föreningen.8                    Mötets avslutning 
                  Ordförande tackade för visat intresse och avlutade årets första ”friluftsmöte”.


 


Anna Jönsson
Anna Jönsson, sekreterare

Leif Johansson
Leif Johansson, ordförande

Till protokollsidan