Nyhems bygdehistoriska förening Årsmötesprotokoll

Plats och tid: Vängåvan, Nyhem 29 juni 2010

 

§ 1                      Årsmötet öppnas
                      Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2                      Förslag till dagordning
                      Dagordningen godkänns.

§ 3                      Val av ordförande för årsmötet
                      Till ordförande för årsmötet väljs Margareta Svelander.

§ 4                      Val av sekreterare för årsmötet
                      Till sekreterare för årsmötet väljs Marie-Louise Bjänndal.

§ 5                      Val av justerare
                      Till justerare av årsmötets protokoll väljs Lars Rosengren.

§ 6                      Fråga om kallelse till årsmötet
                      Kallelse har skett med anslag på anslagstavlor i Nyhem, 
                      Gimdalen samt på Träffpunkten i Nyhem och hemsidan. 
                      Detta godkänns.

§ 7                      Verksamhetsberättelse och bokslut för 2009
                      Ordförande läser upp verksamhetsberättelsen och kassören  
                      beskriver det ekonomiska läget. Verksamhetsberättelsen och 
                      bokslutet godkänns av mötet och bifogas.

§ 8                      Revisionsberättelse för 2009
                      Revisorerna godkänner utan anmärkning

§ 9                      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
                      Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10                Val av styrelse
                      Till ordförande på 2 år väljs Margareta Svelander
                      Till kassör på 1 år väljs Marie-Louise Bjänndal
                      Till styrelseledamöter på 2 år väljs Camilla Samuelsson, samt till
                      styrelseledamöter på 1 år väljs Leif Persson och Margit E Hallgren.

§ 11                Val av suppleant
                      Till suppleanter för 2 år väljs Svea Rosling och Kaisa Widén och på 
                       1 år Anki Hjelm

§ 12                    Val av valberedning
                      Till valberedning för 1 år väljs Ingrid Andersson (sammankallande)  
                       och Marianne Andersson.

§ 13                     Val av revisorer
                       Till revisorer för 1 år väljs Anna Jönsson och Rolf Adamsson.

§ 14                     Val av revisorssuppleanter
                       Till revisorssuppleanter för 1 år väljs Göran Bergström och Haldo   
                       Hansson.

§ 15                      Övriga frågor

    -          Bilderna på hemsidan på www.nyhem.nu blir allt fler och 
     många besökare hittar dit. Genomsnittet ligger på 40-50 
     besökare per dygn.

    -          Skulle det vara möjligt att länka till Bygdehistoriskas bildarkiv  
    från Gimdalens hemsida? Maggan undersöker.

    -          Det finns foton där personerna inte är namngivna. Hur ska  
     identifieringen av dessa ske enklast?

    -          Idéer för kommande bokutgivning diskuterades. I dagsläget har 
     vi dock för lite pengar för att bekosta en tryckning.  Det vore  
     bra om vi lyckades sälja fler böcker av de tidigare utgåvorna.  
     Dags att sänka priserna? Styrelsen diskuterar vidare vid nästa  
     möte.

 

§ 16                     Mötet avslutas
                       Ordförande förklarar mötet för avslutat

 

Vid protokollet

Marie-Louise Bjänndal (sekreterare)                      Margareta Svelander (ordförande)

 

Lars Rosengren  (justerare)