Minnesanteckningar mötestorg Gimdalen/Nyhem 2/6 2009

Efter att Rolf och byarådet hälsat välkommen gjordes en återkoppling till vad som hänt
sedan det senaste mötet i december.
- Byn framförde ett tack för att kommunen rekommenderat Förpacknings- och tidningsindustrin att behålla återvinnnigsstationerna på de orter där det finns affär. FTI gick 
på den linjen men har lämnat en extra återvinningsstation i Fjällsta trots att där inte finns någon butik.
- Kommunen ser över tiderna för vägbelysning i byarna. I Gimdalen är det EoN som är ansvariga för belysningen och byn ber kommunen att kontakta dem angående det dåliga skicket på armaturer och ledningar. Inventera och åtgärda. Liv ser till att det följs upp.
- Mobiltelefonitäckningen har förbättrats i byn i och med att telia satt upp en ny mast, men det är fortfarande problem utanför byn. Alla som upptäcker en plats med dålig täckning uppmanas att rapportera det till Telia så att de kan åtgärda det.
- Kommunens tjänstemän har uppmärksammats på vikten av att svara på de skrivelser 
som byföreningar och andra kommer in med.

De kommunala representanterna - kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Draxten, 
Barbro Toresson ledamot i kommunstyrelse, fullmäktige och demokratigruppen och Liv Markström tjänsteman på utvecklingsavdelningen presenterade sig och den kommunala informationen.

Information
Sven-Åke informerade om den senaste utvecklingen för vindkraft i kommunen. I Albacken och i Bröckling finns intresserade etablerare och de kommer att kunna söka bygglov när tillägget till översiktsplanen antagits av fullmäktige i juni. Tyvärr finns en intressekonflikt
mellan vindkraftsetablering och rennäring som kan dra ut på tiden. SSVAB som planerar en park i Albacken är positiva till at bidra till utvecklingen genom en bygdepeng och 
kommunen förhandlar om storleken på en sådan. En sådan peng ska inte gå till kommunen
men till bygden – i första hand de närmast berörda områdena och i andra hand andra delar 
av kommunen. Entreprenörer kan lägga in de tjänster de erbjuder inför etableringen av vindkraftsparken i Albacken i databasen på 
www.vindkraftnorr.se

Liv informerade om den energi- och klimatrådgivning som privatpersoner, föreningar och småföretagare kan få från kommunen. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri. De bidrag som är aktuella är idag konverteringsstöd från direktverkande el, solvärmestöd och ROT-avdrag för hantverkarkostnader. Senare i år väntas också ett bidrag för solceller som producerar el. Mer information kan fås av energirådgivare Johan Rignell.

Sven-Åke informerade också om att fiskeriförsöksstationen i Kälarne kommer att drivas vidare i ny regi för att förse fiskodlarna i bland annat vattenkraftsmagasinen med rom. I bolaget ingår fiskodlarnäringen, SLU, landstinget och kommunen, en nyinvigning planeras 
till augusti.

Föreningsbidrag
Inga förändringar planeras för driftsbidraget till samlingslokaler. Tidigare stöd till olika kategorier av lokaler har tagits bort och riktlinjerna har nyligen förändrats. Föreningarna 
ska visa att lokalen används också av ungdomar. Samlingslokalerna kan få upp till 50% av driftskostnaderna i bidrag. Anslagsramen är idag på 425 000 kr.
Kommunens borgensåtaganden för samlings- och andra lokaler ska nu tas bort i bestämd takt för att minska risken.

Barbro lyfte frågan om man i bygden är intresserad av en styrelseutbildning i samarbete 
med ABF, för att säkerställa att föreningarnas styrelser har koll på vilka skyldigheter man 
har som styrelse. Detta är särskilt viktigt om man ska kunna få en föryngring bland de 
aktiva, och det uttrycktes ett intresse för en sådan utbildning.

De nya riktlinjerna för stöd till föreningar innebär att det finns en pott för kulturbidrag där föreningar kan söka om pengar till specifika arrangemang. I år avsattes 268 000 kr och det finns pengar kvar att söka.

Aktuellt i bygden
Rolf berättade vad som är på gång i bygden under sommaren. En lång rad aktiviteter har planerats, bla en fest i dagarna tre i Gimdalen med allt ifrån café, guidade turer, tunnbrödbakning och minimarknad till pubkväll. I Nyhem går revyn av stapeln sista helgen i juni, och man kommer också att arrangera cykellopp mm. Byn kommer att anmäla intresse för att delta i ett eventuellt byfilmsprojekt tillsammans med ABF och kommunen.

Under 2008 gjordes en turistinventering för att ta reda på hur många besökare som 
kommer till Gimdalen under ett år. Inventeringen visar att Gimdalen tar emot 1500-2000 
dagbesökare och 6000 övernattningar inklusive besökande i de fritidshus som finns i anslutning till byn.
Kanske finns ett samband mellan de höga besökstalen och den satsning som gjordes på 
att utbilda byambassadörer i samband med byns 250-års jubileum.

Det bor omkring 80 personer i Gimdalen, och här finns inga lediga hus som man kan 
få tag på och det går inte att låna för att bygga.
Sven-Åke berättade hur han tillsammans med Småkom har förankrat tanken på en 
sparbank hos de andra kommunerna i kommunförbundet och i höst hålls en konferens där man ska se vilka steg som kan tas för att skapa en bank. En lokalt förankrad sparbank 
skulle kunna ge lån till de som vill bygga och investera i glesbygden och där vinsten återfaller till bygden.

Andra frågor
Kommunen kommer inte att ta något initiativ till ett bymacksprojekt, men bensinstationsägare och föreningar kan på det vis man gjort i Värmland bilda nätverk för gemensamma inköp. En lösning är att ha mobila drivmedelstankar ovan jord. Det kan finnas möjlighet att söka stöd för sådana projekt hos länsstyrelsen eller hos Leader Mittland.

Visst borde man betala skatt till kommunen om man är kommunal chef? Att bo i 
kommunen ger bättre förankring och lokalkännedom. Sven-Åke förklarade att om det 
finns två likvärdiga kandidater till en tjänst väljer kommunen den som flyttar hit. Vi kan inte tvinga någon att flytta och vi behöver kompetent personal, och då inga Bräckebor söker tjänsterna blir det inpendlare som får jobben. De svåra besluten om prioriteringar, 
satsningar och nedläggningar fattas av politikerna, och de bor alltid i kommunen.

Pendlingen över kommungränserna är ganska stor men det är fler som pendlar ut än in. 
För tågpendlarna kommer det att bli bättre med nya tåg och fler avgångar 2011. För att 
det ska vara lättare att byta till tåg för dem som inte bor i stationsorterna behövs bättre pendelparkeringar där man törs lämna sin bil i Bräcke och i Pilgrimstad.

En del frågor finns kring turism, bland annat vad Bräcke får ut av sitt medlemskap i JHT som har satsat mycket på Åre och fjällen. Bräcke har påpekat detta och arbetar nu för att projektmedel ska komma tillbaka till kommunen. Mycket pengar har tidigare satsats på vandringsleder. Hur många som faktiskt går på t.ex Gimåleden vet vi inte eftersom ingen statistik har gjorts. I Forsa där leden är kortare är däremot besökstrycket högt.

Mötestorget avslutades och vi kom överens om att hålla ett nytt möte på 
Vängåvan i Nyhem i november/december.

Vid pennan Liv Markström

tillbaka

Till protokollsidan Nyhemsbygdens Byaråd