Minnesanteckningar från Mötestorg, Kullagården 2008-12-08 kl 19-21
Närvarande från Bräcke kommun: Jörgen Persson, Stig Grapesjö, Liv Markström, Kjell 
BacklundRolf Adamsson Nyhemsbygdens Byaråd hälsar välkommen och går igenom vilka 
punkter som står på dagordningen:

1. Vindkraft i Bräcke kommun – Kjell Backlund informerar
2. Förändringar i antalet återvinningsstationer – Jörgen Persson informerar
3. Vad händer med leaderarbetet? – Liv Markström informerar
4. Övriga frågor

Vindkraft
Sedan översiktsplanen gjordes 2003 har nya typer av höga verk gjort vindkraft intressant i vår del av länet. Idag finns intresse för etableringar på Mörttjärnsberget och i Bröckling, men fler områden kan bli aktuella, bl.a Manbodarna. Nu tar Bräcke kommun fram ett tillägg till sin översiktsplan. En översiktsplan är inte bindande men en förklaring av hur kommunen vill använda mark- och vattenresurser. Underlaget är ute på samråd till den 7/1 2009. Synpunkterna kommer sedan att sammanställas i en samrådsredogörelse och en justerad plan ställs ut framåt mars – april, och tas av kommunfullmäktige i juni. Det är viktigt att byborna går igenom handlingarna och tycker till i samrådet. En vindkraftsetablering kan föra med sig både positiva och negativa effekter. Hur kompensation till bygder som berörs ska ske är inte klargjort i dagsläget, men Bräcke kommun anser att det är viktigt att boende 
och bygder får del av satsningarna.

· Byn träffas igen för att titta på underlagshandlingarna och skicka in sina synpunkter till kommunen.

Återvinningsstation
Alla konsumenter betalar extra för förpackningarna när vi handlar, pengar som förpackningsindustrin bekostar återvinningsstationerna med. Förpackningsindustrin har ansvaret för att samla in minst 70 % av sålda förpackningar. Normalt fördelar man ut 1 återvinningsstation/ 1000 invånare, vilket i Bräckes fall innebär att förpackningsindustrin tillhandahåller 7 stationer. Tidigare har kommunen köpt till 5 extra stationer, dessa tas nu bort efter ett beslut att kommunen inte ska betala för detta som är förpackningsindustrins ansvar. Industrin signalerade också att man ville ta bort flera av ”sina” stationer eftersom 
det ändå fanns 7 i kommunen. Var de återstående återvinningsstationerna ska stå bestämmer förpackningsindustrin. Samhällsbyggnadsgruppen i kommunen har diskuterat detta och hade svårt att ta ställning om vilka placeringar av stationer man skulle förorda, 
tex i fråga om Nyhem/Fjällsta och Sörbygden/Albacken. Man har därför inte lämnat något särskilt önskemål till förpackningsindustrin.

Återvinningsstationen i Fjällsta betjänar ca 850 personer, men där finns ingen affär.
Återvinningsstationen i Nyhem betjänar ca 260 personer, men där finns en affär.

Det fanns ett önskemål från bygden att få vara med i denna diskussion.
-Tidigare har principen varit att stationerna i första hand ska finnas kvar på de platser där butiker finns. Det sades senast på bymötet ifjol.
- Man åker inte till Fjällsta för att kasta sopor, man åker till butiken i Gällö.
- Fjällsta, Gällö och Pilis som har stationer ligger nära varandra, men Nyhem är ensamt.
- Det är ofta problem med tömmning och skräpighet i Bräcke.

· Jörgen - Frågan om återvinningsstationer tas upp med samhällsbyggnadsgruppen för ev. önskemål till förpackningsindustrin.

· Liv ser till att informera i kommunbladet om hur och till vem man kan rikta klagomål på skötseln av återvinningsstationer.

Leader
Bräcke kommun ingår tillsammans med Ånge och landsbygden i Sundsvalls kommun i det
nya  leaderområdet Mittland. Leader handlar om att man i ett område går samman och gör en plan/strategi för hur man vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Strategin genomförs genom att man beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen. Leader Mittland kommer att ha drygt 4,5 miljoner kr att fatta beslut om per år. Delfinansiering sker från kommunerna som ingår i området, svenska staten och EU. Dessutom måste varje projekt ha privat medfinansiering, t ex i form av arbetstid. Leader-stöd kommer att kunna sökas av företag, föreningar eller andra organisationer i samverkan.

LAG är ansvariga för genomförandet av strategin och fattar beslut om vilka projekt man vill stödja. Gruppen består av 18 medlemmar från Leader Mittlands kommuner med representanter från offentlig, privat och ideell sektor. En verksamhetsledare är anställd – Björn Nordling kommer att arbeta med att sprida information, besöka och stötta blivande och pågående projekt och bereda ärenden för LAG. Han kommer att berätta mer vid starskottet - en informationsträff i Bräcke onsdag den 28 januari. Information om detta kommer på www.bracke.se och i Kommunbladet.

Övriga frågor
Kommunen måste förbättra dialogen. Det är inte alltid föreningarna får något svar på skrivelser och frågor. Det bästa vore om man får en bekräftelse av att frågan tagits emot och när man kan förvänta sig ett svar.
· Jörgen tar upp med avdelningscheferna att frågor och inkomna skrivelser måste besvaras av tjänstemännen i kommunen.

Gatlyktorna lyser hela dygnet i en by, men släcks i andra. Vad beror det på och finns det någon princip för detta?
· Kjell undersöker principer för vilka tider gatubelysning skall vara tänd/släckt.

Ett långvarigt problem är bristen på mobiltäckning i Gimdalen. Inget tycks hända trots 
att byn engagerat sig i en namninsamling och lovats hjälp av kommunen med påstötningar hos operatörerna. Att inte ha mobiltäckning skapar stora problem för både företagare och boende, särskilt som många idag i första hand ringer på mobilnummret.
· Liv följer upp problemet med mobiltäckning i Gimdalen och undersöker vad som skett vid tidigare påstötningar hos operatörerna.

Vid pennan
Liv Markström

tillbaka

Till protokollsidan Nyhemsbygdens Byaråd