Protokoll fört vid årsmöte för Nyhemsbygdens Byaråd, Vängåvan 27 april 2009

Närvarande: Stig Redin, Rolf Adamsson, Kerstin Andersson, Anna-Greta Tegebro, Börje Tegebro, Berta Höglund, Marie Bjänndal, Birgit Eriksson, Sven Göran Svensson, Göran Bergström, Kaisa Widén, Ingeborg Johansson, Anita Svensson, Margareta Svelander, Anna Freyssingeas, Hubert R. Freyssingeas.


§ 1 Ordförande Rolf Adamsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till mötesordförande valdes Rolf Adamsson och till sekreterare Marie Bjänndal.

§ 3 Till justerare och tillika rösträknare utsågs Börje Tegebro och Kaisa Widén.

§ 4 Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

§ 5 Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2008 presenterades och godkändes av årsmötet.

§ 6 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 7 Val
Till styrelsen för Byarådet valdes:
ordförande Rolf Adamsson 1 år
kassör Lars Rosengren 1 år
ledamot Roland Eriksson 2 år
ledamot Börje Tegebro 2 år
suppleant Helena Hannus 1 år
suppleant Elsa Stigsdotter 1 år
Förra året valdes Göran Bergström, Jan-Axel Glassing och Stig Redin alla på 2 år.

Till revisorer omvaldes Gun Johansson och Marie Bjänndal. Till revisorssuppleant valdes Anna Freyssingeas. Alla på 1 år.

Till valberedningen omvaldes Kaisa Widén och Bo Fredriksson, båda på 1 år. En tredje ledamot saknas och posten lämnas vakant.

§ 8 Verksamhetsplan och budget för 2009 presenterades och godkändes. I första hand ska Byarådet vara en länk mellan kommunen och föreningarna. Budgeten för 2009 är i balans.

§ 9 Övriga frågor:
För att hemsidan ska hållas uppdaterad, så måste alla som har uppgifter där kontakta Lars Rosengren, när uppgifter ska läggas in eller tas bort.

Utskick har gjorts till föreningar i bygden för att tigga ihop pengar för att kunna ordna en ny anslagstavla i Nyhem alternativt förbättra/bygga om någon av dem som finns. Alla föreningar har inte svarat på förfrågan ännu.

Kommunen har kallat till mötestorg tisdag den 2 juni kl 19 på Kullagården, Gimdalen. Kommunen informerar om energi- och klimatrådgivare samt om Leader-projektet. Det finns möjlighet att ställa frågor också. Det är bra att meddela Byarådet frågorna i förväg, så att kommunen kan skicka personer som är insatta i dessa frågor.

§ 10 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


Dag som ovan:


_____________________________          ___________________________
Marie Bjänndal, sekr                                      Rolf Adamsson, ordf


Till protokollsidan