Minnesanteckningar från mötet 2009-03-16Närvarande: Rolf Adamsson, Göran Bergström, Helena Hannus, Stig Redin,
Lars-Erik Rosengren, Börje Tegebro, Roland Eriksson och Elsa Stigsdotter.

 

1.           Ordförande Rolf Adamsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.    Genomgång av verksamhetsberättelse 2008, verksamhetsplan 2009 och budget.

3.    Byarådet beslutar ansöka om ”Demokratimedel” för årets verksamhet.

4.    Byarådet samordnar hemsidan nyhem.nu.

5.    Kaisa Widén har inkommit med en  motion om en ny gemensam anslagstavla i
       Nyhem. Byarådet bedömer att i dagsläget krävs minst ett ”regeringsbeslut” för
       att nå framgång i detta ärende. 
       Byarådet skall under 2009 undersöka förutsättningar för samordnad anslagstavla.

6.           En backup för den ansvarige av hemsidan bör finnas.

7.    Ekonomi: kostnader för hyra av lokal och kontorsutrustning för inte överstiga
       3 500 kronor möten och administration 1 500 kronor.

8.    Årsmötet samordnas med Hovdsjö 1:70 datum ej bestämt.

 

Vid pennan


Rolf Adamsson


Till protokollsidan