Protokoll fört vid årsmöte i Nyhemsbygdens Byaråd, Vängåvan, Nyhem 2007-04-221.      Mötets öppnande
Ordförande Rolf Adamsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
      Till ordförande för mötet valdes Rolf Adamsson, till sekreterare utsågs Anna Jönsson.

3.  Val av justeringsmän tillika vid val fungerande som rösträknare
      Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Göran Bergström och Stig Redin.

4.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande
      Mötet beslutade att kallelse till mötet skett enligt stadgarna.

5.  Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelse
     Styrelsens verksamhetsberättelse, samt revisorernas berättelse, lästes upp, godkändes  
     och lades till handlingarna.                                                                              Se bilaga.

6.  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
      Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

7.  Val av styrelse
Till ordförande för en tid av 1 år valdes Rolf Adamsson (omval).
Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Lars-Erik Rosengren, Roland Eriksson och Börje Tegebro (samtliga omval).
Till suppleanter för en tid av 2 år valdes Helena Hannus och Elsa Stigsdotter (båda omval)
Till revisorer för en tid av 1 år valdes Gun Johansson och Marie-Louise Bjänndal (båda omval)
Till revisorsuppleant för en tid av 1 år valdes Anna Freyssingeas (omval)
Till valberedning för en tid av 1 år valdes Kaisa Widén (sammankallande) och
 Bo Fredriksson (båda omval)

8.  Verksamhetsplan och budget för 2007
      Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget lästes upp och godkändes av mötet.
                                                                                                                          Se bilaga.

9.  Övriga frågor
      Om Bräcke kommun beviljar vår ansökan om demokratimedel kommer Byarådet även i  
      fortsättningen att hyra lokal och kontorsutrustning av 1:70 Ekonomisk förening.

10. Mötets avslutande
      Ordförande Rolf Adamsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

______________________             ________________________
Anna Jönsson, sekreterare                 Rolf Adamsson, ordförande

______________________             ________________________
Göran Bergström, justeringsman        Stig Redin, justeringsman

 

Till protokollsidan