Minnesanteckningar från möte i Nyhemsbygdens Byaråd 2007-02-04Närvarande: Rolf Adamsson, Göran Bergström, Anna Jönsson, Stig Redin, Lars-Erik 
Rosengren och Börje Tegebro.

1. Ordförande Rolf Adamsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen lästes upp och godkändes.

3. Skrivelse till Bräcke kommun 06-06-07, angående avslag på Torbjörn Flygts ansökan om   
    tilläggsköp av mark. Byarådet har inte fått något svar på skrivelsen. Vi efterlyser i ny  
    skrivelse svar senast 070301.

4. Skrivelse från hyresgästerna i "Nyhemslängan" angående siktröjning mot affären.
    Byarådet skickar skrivelse till Bräcke Teknik för åtgärd.

5. Anna redovisar resultatet från "Arbetsgruppen för mack i Nyhem".

6. Inbjudan till "Informationsmöte om Leadermetoden", Bräcke FH 2007-02-10.
    Byarådet representeras av Rolf Adamsson, Stig Redin och Lars-Erik Rosengren.

7. Byarådet beslutar ansöka om "Demokratimedel" för årets verksamhet.

8. Nästa möte söndag 18 mars, 18.00.

Vid pennan:

________________________________
Anna Jönsson

Till protokollsidan