PROTOKOLL FÖRT VID  ÅRSMÖTE, ALLIANSEN VÄNGÅVAN
27 FEBRUARI 2011

Representanter:
Logen Vårblomman – Sven-Ove Svensson
Nyhems idrottsf. – Börje Tegebro
Nyhems sångkör – Helena Hannus
Hovdsjö 1:70 ek.för – Stig Redin  samt Sven-Göran Svensson
Nyhems skoterklubb – Ej närv.

Nyhems vävstuga Kaisa Widen
Nyhems bygdehistoriska för. – Marie Bjänndal
Hovdsjö byamän – Göran Bergström
Nyhemsbygdens byaråd – Rolf Adamsson
Hovdsjö-FVO – Stig Redin
Hovdsjö-Lugnviks vägsamfällighet – Stig Redin
Tvärvägens vägförening – Lars Isaksson.

§1 Mötet öppnat
§2 Göran valdes till mötesordförande
§3 Kaisa valdes till mötessekreterare
§4 Marie Bjänndal och Stig Redin valdes till protokolljusterare
§5 Mötets utlysande godkändes
§6 Dagordningen godkändes
§7 Ombudsförteckningen fastställdes
§8 Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes

§9 Den ekonomiska berättelsen gicks igenom av Kaisa och godkändes.
§10 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
§11 Beslut togs att ge styrelsen ansvarsfrihet
§12 Beslut angående ersättningar beslutas vara oförändrat, dvs. ingen ersättning
§13 Motion från 1:70 beträffande bidrag till den inköpta burkmaskinen på Träffpunkten.            Mötet beslutade att från Flaskracefonden utge 10 tusen kronor.

                                                         
§14 styrelseval
   Ordförande 1år -2011 Patrik Lindbergh
   Kassör 2år – 2011-2012 Peter Persson

   Sekreterare 1 år 2011 Kaisa Widen
   2 ledamöter 1år -2011 omval Margareta Svelander och Helena Hannus
   2 suppleanter 1år -2011 omval Stig Redin och Börje Tegebro
   2 revisorer 1 år 2011 omval Sven-Ove Svensson och Annki Hjelm

   2 rev.suppleanter 1 år 2011  omval Gun Johansson och Gunnel Svensson    

   2 valberedare 1år 2011 omval Lars Isaksson och Jonas Sandbom
§15 Flaskrace-fonden:  31/12  2010  23.566  kronor

§16 bortglömd i årets dagordning, Ursäkt från styrelsen!

§17 Den nya styrelsen får i uppdrag att söka ny vaktmästare till Vängåvan. Som bekant   flyttar May från byn . Mötet framför ett tack för de år vi fick ha Fredrikssons  här.


§18 Rolf tog upp frågan om betalning för Hemsidan Nyhem.nu. Tidigare beslut om att till berörda föreningar skicka fakturor fortsätter. 330 kronor per år är nu summan då hemsideskostnaden har höjts. Föreningarna är: Hovdsjö FVO, Hovdsjö 1:70 ek.för., Nyhemsbygdens byaråd, Nyhems Bygdehistoriska Förening, Nyhems skoterklubb och Alliansen Vängåvan. Mötet godkände höjningen.

Lars lade fram ett förslag från Anders I att bygga ett skjul över ”bysandlådan”. Lars lovar att försöka få material sponsrat från Stugun. Arbetsgrupp skall ta tag i detta nybygge när vädret blir mera likt sommar.

En Nyhemsdag skall planeras men vi skall försöka få en dag som inte krockar med Fugelsta.

Skarpt missnöje med Skoterklubben som inte skickat någon representant. Det är ordförandes  ansvar att se till att en representant kommer till årsmötet!

Upprepning av tidigare beslut: Valberedningen vill påpeka att avsägning av post SKALL ske minst en månad innan årsmöte!


§19 Mötet avslutas. Avgående ordförande och kassör tackar för de år vi har haft förtroendet.

 
Sekreterare:  Kaisa Widen


Justeringsmän :

Marie Bjänndal                                                                   Stig Redin


Tillbaka