PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE, ALLIANSEN VÄNGÅVAN
21 FEBRUARI 2010

Representanter:
Logen Vårblomman – Sven-Ove Svensson
Nyhems idrottsf. – Sven-Ove Svensson
Nyhems sångkör – Helena Hannus
Hovdsjö 1:70 ek.för – Stig Rydin (ej närvarande)
Nyhems skoterklubb – Jonas Sandbom
Nyhems vävstuga – Britt-Inger Isaksson
Nyhems bygdehistoriska för. – Margareta Svelander
Hovdsjö byamän – Göran Bergström
Nyhemsbygdens byaråd – Rolf Adamsson
Hovdsjö-FVO – Sven-Ove Svensson
Hovdsjö-Lugnviks vägsamfällighet – Maivor Milde
Tvärvägens vägförening – Lars Isaksson.


§1 Mötet öppnat
§2 Göran valdes till mötesordförande
§3 Kaisa valdes till mötessekreterare
§4 Sven-Ove och Rolf valdes till justeringsmän
§5 Mötets utlysande godkändes
§6 Dagordningen godkändes
§7 Ombudsförteckningen fastställdes
§8 Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes
§9 Den ekonomiska berättelsen gicks igenom av Kaisa och godkändes.
§10 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
§11 Beslut togs att ge styrelsen ansvarsfrihet
§12 Beslut angående ersättningar beslutas vara oförändrat, dvs ingen ersättning
§13 Motion angående Träffpunkten, av Margareta Svelander. Avskrift bifogas. Beslut togs om 
     att det är viktigt att så mycket som möjligt inhandlas där.
§14 styrelseval
    Ordförande 1år -2010 Göran
    Kassör 1 år - 2010 Kaisa

    Sekreterare valdes 2009 för två år - Camilla Haraldsson
    2 ledamöter 1år -2010 Margareta och Helena
    2 suppleanter 1år -2010 Stig R. och Börje Tegebro
    2 revisorer 1 år 2010 Sven-ove och Annki Hjelm

    2 rev.suppleanter 1 år 2010 Gun Johansson och Gunnel Svensson

    2 valberedare 1år 2010 Lars och Jonas
§15 Flaskrace-fonden är 2009 11.450 kronor
§16 Flaggstången restes och stor-tallen togs ner under sommaren
§17 Information om värmeinstallation och hur den har fungerat hölls av Göran. Med smärre justeringar och trots en ordentligt kall vinter så har det klarat sig bra. Två mindre element har köpts för få snabbare uppvärmning. Det har fungerat så att stora salen har kunnat värmas upp snabbare.

§18 Under övriga frågor berättade Margareta Svelander om det projekt som pågår för att skapa en by-film om Nyhem. Filmning pågår under ett år och skall förmedla en positiv bild och med den förhoppningen att fler personer vill bosätta sig här. Filmen kommer att finnas tillgänglig på olika hemsidor. Detta är ett Länsstyrelse och EU-projekt. En grupp med väldigt bra åldersfördelning är de som arbetar med detta. Ta kontakt med Margareta för mer info.

Rolf tog upp frågan om betalning för Hemsidan Nyhem.nu. Tidigare beslut är taget att 6 föreningar skall betala och det har väl inte skett med kontinuitet. Nu kommer fakturor och då skall det bli ordning på detta! 250 kronor per år är summan. Föreningarna är: Hovdsjö FVO, Hovdsjö 1:70 ek.för., Nyhemsbygdens byaråd, Nyhems Bygdehistoriska Förening, Nyhems skoterklubb och Alliansen Vängåvan.

Lars tog upp frågan om städning efter privata fester. Styrelsen får ta beslut om hur information till dom som hyr skall utformas.

Göran tog upp frågan om återbetalning av de privata lån som togs till värmeinstallationen. Mötet beslutade att dessa skall återbetalas, efter ett styrelsemötes godkännande.

Detta beslut togs förra året: Valberedningen vill påpeka att avsägning av post SKALL ske minst en månad innan årsmöte! Är osäker om det blev någon ändring där.

§19 Mötet avslutas.


Sekreterare: Kaisa Widen

  Justeringsmän :
  Sven-Ove Svensson                                                            Rolf Adamsson

Tillbaka