PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE, ALLIANSEN VÄNGÅVAN
22 FEBRUARI 2009

representanter
Logen Vårblomman – Sven-Ove
Nyhems idrottsf. – Börje P
Nyhems sångkör – Kajsa
Hovdsjö 1:70 ek.för – Bosse
Nyhems skoterklubb – Jonas
Nyhems vävstuga – Britt-Inger
Nyhems bygdehistoriska för. – Margareta
Hovdsjö byamän – Göran
Nyhemsbygdens byaråd – Rolf
Hovdsjö-FVO – Anders S.
Hovdsjö-Lugnviks vägsamfällighet – Maivor
Tvärvägens vägförening – Lars I.

§1 Mötet öppnat
§2 Göran valdes till mötesordförande
§3 Camilla valdes till mötessekreterare
§4 Lars och Bosse valdes till justeringsmän
§5 Mötets utlysande godkändes
§6 Dagordningen godkändes
§7 Ombudsförteckningen fastställdes
§8 Verksamhetsberättelsen lästes igenom och var positiv
§9 Den ekonomiska berättelsen gicks igenom av Kajsa och godkänndes.
§10 Revisorerna har godkänt årsrapporten
§11 Styrelsen godkänner frågan om ansvarsfrihet
§12 Beslut angående ersättningar beslutas vara oförändrat, dvs ingen ersättning
§13 Motion angående hyran av lokalerna har kommit in, där man önskar höja hyran!
Beslut tas att den nya hyran är som följer: lilla salen 150:-
                                                            Lilla salen +kök 200:-
                                                            Stora salen 400:-
                                                            Stora salen + kök 500:-
§14 styrelseval
    ordförande 1år -09 Göran
    sekreterare 2år -09-10 Camilla
    2 ledamöter 1år -09 Margareta och Helena
    2 suppleanter 1år -09 Stig R. och Börje Tegebro
    omval på 2 revisorer samt 2 suppleanter -09
    2 valberedare 1år -09 Lars och Jonas
§15 Flaskrace-fonden står nu på 0:-. Förslag läggs att köra ett race i samband med en pubkväll som skoterklubben ska anordna i mitten av juli. Styrelser Vängåvan och skoterklubben träffas och diskuterar ihop sig ang detta. Margareta fixar nummerlistor till lottförsäljningen.
§16 Flaggstång finns redan inköpt. Diskussioner angående placering, beslutas att tallen ska tas ner så att samma fot kan användas. Anders och Lars tar ner tallen men sparar en stubbe på ca 1m som kan användas som bord.
§17 Nya uppvärmningen funkar bra, men ett element i lilla salen krånglar och skall fixas. Vid mycket låga utetemperaturer får en kupevärmare användas om det är nödvändigt.
Ingående vattnet frös i huset, diskuterar frostvakt och isolering av rör.
Uttag, ny ”hanske” måste installeras i stora salen för att kunna använda aerotemper – kunna använda salen vintertid.
§18 Beslut tas att säga opp telefon abonnemanget till Vängåvan för att spara ca 500:- i kvartalet, befogat eftersom samtalskostnaden bara kommer opp till några enstaka kronor!
Mötet diskuterade om att spisen skulle behövas bytas ut, vi håller ögon och öron öppna efter tillfälle…
Luftgevärsskytte diskuteras, men måste då använda lokalen kall vintertid. Vem håller i det och söker bidrag?!

Valberedningen vill påpeka att avsägning av post SKALL ske minst en månad innan årsmöte!
§19 Mötet avslutas.


Sekreterare Camilla L.Haraldsson


Justeringsmän
Lars Isaksson                                                               Bosse Fredriksson

Tillbaka