Protokoll fört vid Alliansen Vängåvans årsmöte den 20 april 2008 kl. 15.00
Plats: Vängåvan, Nyhem

Närvarande: Logen Vårblomman: Majvor Milde
Nyhems IF: Börje Tegebro
Nyhems sångkör: Kaisa Widén
Hovdsjö 1:70 Ek. Förening: Stig Redin
Nyhems Skoterklubb: Kerstin Andersson
Nyhems vävstuga: Britt-Inger Isaksson
Nyhems Bygdehistoriska Förening: Margareta Svelander
Hovdsjö Byamän: Göran Bergström
Nyhems byaråd: Göran Bergström
Hovdsjö-FVO: Anders Svensson
Hovdsjö-Lugnviks vägsamfällighet: Majvor Milde

§ 1. Ordförande Göran hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat

§ 2. Till mötesordförande väljs Göran Bergström

§ 3. Till sekreterare utses Margareta Svelander

§ 4  Anders Svensson och Majvor Milde väljs till justeringsmän

§ 5. Årsmötet ansågs behörigt utlyst

§ 6. Dagordningen godkändes

§ 7 Fastställande av ombudsförteckning, se ovan. Majvor Milde fick representera två föreningar enär Sven-Ove fått förhinder.

§ 8 Kajsa presenterade veksamhetsberättelsen, se bilaga 1. Mötet godkände den.

§ 9 Beslut om ekonomisk berättelse presenterades och godkändes. Se bilaga 2

§ 10. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes

§ 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 12 Beslut om ersättning till styrelsen – oförändrat.

§ 13 Beslut om inkomna motioner. Inga motioner har kommit in.

§ 14 Val till olika poster:
                       Göran Bergström omväljes 1 år som ordförande
                       Kaisa Widén omväljes 2 år som kassör
                       Helena Hannus och Camilla Haraldsson omväljs 1 år vardera som ledamot
                       Börje Tegebro och Stig Redin väljs 2 år vardera som ledamot
                       Johan Bjänndal och Anki Hjelm omväljs till revisorer för 1 år
                       Suppl. till Johan - Sven-Ove Svensson och till Anki – Gun Johansson
                       Valberedning: Omval för båda: Rolf Adamsson och Britt-Inger Isaksson
                       (sammankallande)

§ 15 I flask-race fonden finns 33 655 kr. Till minne av Lars-Erik ”Bola” Nilsson har hans anhöriga skänkt bårtäcket, som hans kista var täckt med, till byn. Bårtäcket är en Jämtlandsflagga. De anhöriga vill att flaggan ska användas till både glädje och sorg i bygden och på så vis minnas Bola som så tragiskt gick bort. Mötet beslöt att ur flask-race fonden ta pengar och sätta upp en ny flaggstång vid Vängåvan.

§ 16 Ny flaggstång. Se § 15

§ 15. Övriga frågor:
Göran informerar hur långt förberedelserna kommit för att införa jordvärme. Två offerter finns att tillgå. Mötet godkände styrelsen att fortsätta jobba för projektet.
Dag som ovan inkom en förfrågan från Helena Hannus om ”Tvärvägens vägförening” också kunde få bli medlem i Alliansen. Mötet sa JA till det.

§ 16. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat


Dag som ovan:

________________________                   _______________________
Göran Bergström, ordf                          Margareta Svelander, sekr

Justerat: 
     
_______________________                               _______________________  
Anders Svensson                                    Majvor Milde

Tillbaka