Protokoll fört vid Alliansen Vängåvans årsmöte den 4 mars 2007
Plats: Vängåvan, Nyhem

Närvarande: Logen Vårblomman: Sven-Ove Svensson
                  Nyhems IF: ej representerat
                  Nyhems sångkör: Helena Hannus
                  Hovdsjö 1:70 Ek,förening: Bola
                  Nyhems Skoterklubb: Lars Isaksson
                  Nyhems Vävstuga: Britt-Inger Isaksson
                  Nyhems Bygdehistoriska Förening: Kaisa Widen
                  Hovdsjö Byamän: Göran Bergström
                  Nyhems byaråd: Rolf Adamsson
                  Hovdsjö –FVO: ej representerat
                  Hovdsjö-Lugnviks vägsamfällighet: ej representerat

§1             Ordförande Göran Bergström hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2             Till mötesordförande väljs Göran Bergström

§3             Till sekreterare väljs Kaisa Widen

§4             Till justeringsmän väljs Britt-Inger Isaksson och Rolf Adamsson

§5             Årsmötet hade behörigt utlysts

§6             Dagordning godkännes

§7             Fastställande av ombudsförteckning, se ovan. Frånvarande var Börje Persson
                Nyhems idrottsförening och Majvor Milde Hovdsjö-Lungviks Vägsamfällighet.

§8             Muntlig verksamhetsberättelse, se kommentar på årsrapport, godkändes.

§9             Kaisa redogjorde för den ekonomiska situationen, se bilaga.

§10            Revisionsberättelse upplästes och godkändes.

§11            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§12            Ersättningar skall ej utgå enligt beslut.

§13            Inga motioner har inkommit.

§14            Val till olika poster:
                                    Göran Bergström valdes 1 år som ordförande
                                    Margareta Svelander valdes 2 år till sekreterare
                                    Annki Hjelm och Johan Bjänndal valdes till revisorer för 1 år 
                                    Suppl till Johan, Sven-Ove S, till Annki, Gun Johansson
                                    Till Valberedning 1 år valdes Rolf A och Britt-Inger I. 
                                    Rolf sammankallande. Beslut om val med endast 2 valbere-
                                    dare togs.

§15            Flaskracefonden uppgår till 33.655 kronor

§16            Ordförande tog upp frågan om anskaffande av ny flaggstång. Styrelse fick                  i uppdrag att införskaffa en när kampanjpris dyker upp.

§17            Ordförande informerade i korthet om tankar runt ett nytt uppvärmningssystem.
                 Offerter är intagna och styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att få
                 bidrag för fortsatt planering. Det gäller värmepumpsteknik.

§18            Övriga frågor: Helena Hannus tog upp frågan om Tvärvägens vägförening får bli
                 medlem i Alliansen. Mötet såg ingen anledning till att det inte skall gå så Helena 
                 gavs uppdraget att lämna in en begäran om inträde till styrelsen. Beslut får tas  
                 vid nästa årsmöte.

§19            Mötet avslutas med att ordförande tackar för det gångna året och visat intresse.

 

Dag som ovan:

________________________                   _______________________
Kaisa Widen sekreterare för mötet          Göran Bergström ordförande

Justerat: 
_______________________                               _______________________  
Rolf Adamsson                                      Britt-Inger Isaksson

Tillbaka