Protokoll fört vid Alliansen Vängåvans årsmöte den 9 april 2006 kl. 18.00
Plats: Vängåvan, Nyhem

Närvarande: Logen Vårblomman: Sven-Ove Svensson
Nyhems IF: Sven-Ove Svensson
Nyhems sångkör: Helena Hannus
Hovdsjö 1:70 Ek. Förening: Lars-Erik ”Bola” Nilsson
Nyhems Skoterklubb: Lars Isaksson
Nyhems vävstuga: Britt-Inger Isaksson
Nyhems Bygdehistoriska Förening: Margareta Svelander
Hovdsjö Byamän: Göran Bergström
Nyhems byaråd: Rolf Adamsson
Hovdsjö-FVO: Anders Svensson
Hovdsjö-Lugnviks vägsamfällighet: Anders Svensson

§ 1. Ordförande Göran Bergström hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat

§ 2. Till mötesordförande väljs sittande – Göran Bergström

§ 3. Till sekreterare väljs Margareta Svelander

§ 4. Till justerare och tillika rösträknare väljes Maj och Bo Fredriksson

§ 5. Årsmötet ansågs behörigt utlyst

§ 6. Dagordningen godkändes

§ 7. Fastställande av ombudsförteckning, se ovanstående närvarolista. Sven-Ove och Anders fick representera två föreningar vardera

§ 8.Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. Mötet konstaterade att lokalen Vängåvan har varit flitigt använd under året.

§ 9. Den ekonomiska berättelsen lästes upp och godkändes

§ 10. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes

§ 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 12. Frågan om ersättningar till kassör och ordförande diskuterades och mötet beslöt att på kassörens inrådan låta det vara oförändrat dvs. ingen ersättning

§ 13. Två motioner hade inkommit. Båda avsåg bidragsansökningar ur det så kallade ”Flaskracekontot”. Frågorna behandlas under § 15

§ 14. Val till olika poster:
                                Till ordförande väljes för 1 år - Göran Bergström
                                 Val av en ledamot för 2 år – Camilla Haraldsson
                                 Val av kassör för 2 år – Kaisa Widen
                                 Val av två revisorer med suppleanter omväljes samtliga:
                                 Johan Bjänndal och Anki Hjelm ordinarie och
                                 Sven-Ove Svensson och Britt-Inger Isaksson suppl.
                                 Valberedningen omväljes alla tre: Rolf Adamsson sammankallande,    
                                 Sven-Ove Svensson och Britt-Inger Isaksson

§ 15. Motion 1: Hovdsjö 1:70 Ekonomisk Förening hade begärt att få 25000 kr 
till utbyggnad av affären vilket ett enat möte beviljade
Motion 2: Skoterklubben hade sökt ett bidrag på 3956 kr för att täcka en 
delförlust de ansåg sig ha haft under en av Nyhemsdagarna 2005, trots att de 
totalt gått med god vinst sammanlagt under fredagen och lördagen. Mötet avslog deras begäran med rösterna 9-2 emot.

§ 16 Övriga frågor: Helena Hannus undrar om Tvärvägens vägsamfällighet också kan bli medlem i Alliansen och på så vis kunna ansöka om pengar ur Flaskracefonden? Mötet uppdrar åt styrelsen att undersöka saken

§ 17 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Dag som ovan:

________________________                   _______________________
Margareta Svelander, sekr                       Göran Bergström, ordf

Justerat: 
     
_______________________                               _______________________  
Maj Fredriksson                                      Bo Fredriksson

Tillbaka