Protokoll fört vid Alliansen Vängåvans årsmöte den 26 februari 2005 kl. 16.00
Plats: Vängåvan, Nyhem

Närvarande: Logen Vårblomman. Ej representerat
Nyhems I F: ej representerat
Nyhems sångkör: Kaisa Widen
Hovdsjö 1:70 ek. förening: Lars Rosengren
Nyhems skoterklubb: Lars Isaksson
Nyhems vävstuga: Britt-Inger Isaksson
Nyhems Bygdehistoriska Förening: Margareta Svelander
Hovdsjö Byamän: Göran Bergström
Nyhemsbygdens byaråd: Rolf Adamsson
Hovdsjö-FVO: Stig Redin
Hovdsjö-Lugnviks Vägsamfällighet: Anna Jönsson

§ 1. Ordförande Göran hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat

§ 2. Till mötesordförande väljs Göran Bergström

§ 3. Till sekreterare utses Margareta Svelander

§ 4. Stig Redin och Lars Rosengren väljes till justeringsmän

§ 5. Årsmötet ansågs behörigt utlyst

§ 6. Dagordningen godkändes men ett tillägg göres. Tillägget betecknas 6a och mötet beslutar följande på Rolfs rekommendation om ett förtydligande till Vängåvan Alliansens 2004 årsmötesprotokoll:

6a. Citat hämtat ur protokollet från Alliansens årsmöte 2004 gällande flaskraceinkomster § 15 ”Mötet beslöt att: Eftersom Alliansen står för lotteritillståndet ska även föreningen ta hand om vinsten och förvalta den. Pengarna ska finnas som en ”buffert” och användas vid behov. Om någon av de enskilda föreningarna som ingår i Alliansen begär en summa pengar ska följande gälla:
Ordförande kallar till ett extramöte och en person från varje förening enligt följande förteckning är skyldig att närvara” slut citat.

För enkelhetens skull kommer bidragsansökningar ur flaskfonden att behandlas och beslutas om, i första hand, under ordinarie årsmöten i fortsättningen. Skulle det dock bli nödvändigt kan extramöten tillkallas av ordföranden!


§ 7. Fastställande av ombudsförteckning, se ovan. Frånvarande för dagen var Logen Vårblommans representant - Sven-Ove Svensson och Nyhems idrottsförenings representant - Börje Persson.

§ 8. Kaisa redogjorde för det ekonomiska. I dagsläget ser det bra ut men viss oro finns inför kommande år vad det gäller i första hand stigande elkostnader och kommunens bidrag som inte känns ”stabila”.

§ 9. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 11. Val till olika poster:
Göran Bergström väljes 1 år som ordförande
Margareta Svelander väljs till sekreterare för 2 år
Helena Hannus väljes 2 år till ledamot
Camilla Haraldsson väljs till ledamot för 1 år
Kaisa Widén väljs till kassör för 1 år
Johan Bjänndal och Anki Hjelm väljs till revisorer för 1 år
Suppl. till Johan - Sven-Ove Svensson och till Anki – Gun Johansson

§ 12. Valberedning: Omval för samtliga: Rolf Adamsson, sammankallande,
Sven-Ove Svensson och Britt-Inger Isaksson

§ 13. Till flasracefonden har kommit en ansökan om ett bidrag. Det är Hovdjsö 1:70 Ekonomiska förening som vill ha 3170 kr. De har en kopiator som krånglat och Nyhems hemsida har orsakat viss kostnad. Mötet beslöt enhälligt att bidraga med pengarna.

§ 14. Övriga frågor: Mötet beslöt att fortsättningsvis skall en punkt på dagordningen vid årsmötet vara ” Ersättning till kassör för gjorda utlägg”.
Tilläggas kan att vår nuvarande kassör Kaisa avstår från ersättning. Tack Kaisa!

Kaisa informerar om en hyresjustering för Vängåvan och det är:
Lilla salen + köket 150 kr/dag
Övriga priser är sedan tidigare enligt följande:
Lilla salen 100 kr/kväll
Stora salen 300 kr/kväll
Hela lokalen 400 kr/kväll

§ 15. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat


Dag som ovan:

________________________                   _______________________
Margareta Svelander, sekr                       Göran Bergström, ordf

Justerat: 
Lars Rosengren                                     Stig Redin               
_______________________                               _______________________  
Lars Rosengren                                      Stig Redin

Tillbaka