Protokoll fört vid Alliansen Vängåvans årsmöte den 7 april 2003 kl. 19.00
Plats: Vängåvan, Nyhem

Närvarande: Marie-Louise Bjänndal, Göran Bergström, Britt-Inger Isaksson,
Helena Hannus, Stig Redin, Gun Johansson, Camilla Lundahl, Rolf Adamsson,
Börje Persson, Lars-Erik Rosengren, Sven-Ove Svensson och Margareta
Svelander.

§ 1 Ordförande Göran Bergström hälsar välkommen och förklarar årsmötet
     öppnat.

§ 2 Till mötesordförande valdes Rolf Adamsson.

§ 3 Till mötessekreterare valdes Margareta Svelander.

§ 4 Till justeringsmän valdes Marie-Louise Bjänndal och Stig Redin.

§ 5 Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

§ 6 Dagordningen föredrogs och godkändes dock med två tillägg till § 8 b)
     revisionsberättelse och c) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 7 Årsmötet fastställde ombudsförteckning enligt följande:
     Logen Vårblomman: Sven-Ove Svensson
     Nyhems idrottsförening: Börje Persson
     Nyhems sångkör: Helena Hannus
     Hovdsjö 1:70 ek. förening: Lars-Erik Rosengren
     Nyhems skoterklubb: Camilla Lundahl
     Nyhems vävstuga: Britt-Inger Isaksson
     Nyhems bygdehistorska förening: Margareta Svelander
     Hovdsjö Byamän: Göran Bergström
     Nyhemsbygdens Byaråd: Rolf Adamsson
     Hovdsjö-FVO: Stig Redin
     Hovdsjö-Lugnviks Vägsamfällighet: Sven-Ove Svensson

§ 8 Göran redogjorde för det ekonomiska läget. Minskade anslag gör att
     föreningen kommer att redovisa ett väsentligt underskott år 2002 och 2003. 
     Rolf berättade att skoterklubben och idrottsföreningen skulle vardera hyra
     lokalen till en summa av 5000 kr/förening till dans, möten,
     ungdomsverksamhet m.m. 
     Under sommaren kommer ett flaskrace att göras och den förmodade vinsten
     kommer att gå till föreningen. 
     Sven-Ove meddelar att det finns 3500 kr kvar på ett ”logen” konto som
     kommer att tillfalla föreningen.
     Kommande styrelse får i uppdrag att besluta om föreningen eventuellt ska
     begära en summa i hyra av kommande lokalanvändare.

b) Revisionsberättelsen lästes upp av Göran Bergström och godkändes.

c) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9 Rolf redogjorde för vad som gällde om föreningen skulle behöva låna
     pengar för att få budgeten i balans.


§ 10 Styrelseval: Ordförande: Göran Bergström (1 år)
                          Kassör: Kaisa Widen (2 år )
                          Sekreterare: Margareta Svelander (2 år)
                          Ledamot: Camilla Lundahl (2 år)
                          Ledamot: Helena Hannus (1 år)
                          Suppleanter: Stig Redin och Börje Persson (vardera 1 år)
                          Revisorer: Johan Bjänndal och Anki Hjelm (vardera 1 år)
                          Revisorsuppleanter: Sven-Ove Svensson och Gun Johansson 
         
                                                                       (vardera 1 år)

§ 11 Valberedning: Rolf Adamsson (sammankallande), Sven-Ove Svensson och
       Britt-Inger Isaksson (1 år)

§ 12 Styrelsen får i uppdrag att se till att det blir gallrat runt Vängåvan. 
       På så vis kan föreningen få in lite pengar och förbättra sin ekonomi. 

§ 13 Önskvärt vore om Vängåvan blev handikapp vänligt. Pengar är sökta hos
       ”Boverket” till en handikapp-ramp och toalett. Bidragsbesked väntas i maj.

§ 14 Övriga frågor:
       Stadgarna är föråldrade och styrelsen fick i uppdrag att se över och
       eventuellt revidera stadgarna. 
       Frågan om lägenhetshyran höjts på länge kom upp och Rolf meddelade att
       hyran stigit med 6000 kr/år from 2003.
       Detta tillsammans med föreningarnas lokalhyror höjer hyresintäkterna med
       över 50 % för år 2003. Vidtagna åtgärder innebär en budget i balans för år
       2004.

§ 15 Mötesordförande Rolf Adamsson tackade de närvarande för visat
       intresse och förklarade mötet avslutat.Dag som ovan
_____________________________                        ______________________________
Margareta Svelander                                           Marie-Louise Bjänndal, justeringman


_____________________________
Stig Redin, justeringsman
Tillbaka