Hovdsjö Fiskevårdsförening Årsstämma 2009-04-20


1. Val av ordförande.
    Till ordförande valdes Stig Redin.

2. Val av justerare samt rösträknare.
    Jonas Sandbom och Sven- Ove Svensson.

3. Val av sekreterare.
    Marie Lovefjell.

4. Närvarande, röstberättigade fiskerättsinnehavare.
    Jonas Sandbom, Tommy Persson, Göran Bergström, Sven- Ove Svensson samt
    Gunn- Britt Pålsson Wik.

5. Fastställande av dagordning.
    Dagordningen lästes igenom och fastställdes.

6. Fråga om kallelse till årsstämman skett enligt stadgar.
    Kallelse via brev har skickats till samtliga fiskerättsinnehavare cirka tre veckor innan årsstämman.

7. Styrelsens samt revisorernas årsberättelser.
    Styrelsens årsberättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
    Revisorernas årsberättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
    Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.

9. Ersättning till styrelse samt revisorer.
    Ersättning beviljas för under året uppkomna kostnader.

10. Val av ordförande, styrelseledamöter samt suppleanter.
      Ordförande           Stig Redin                     Omvald (1 år)
      Kassör                  Anders Svensson             Omvald ( 2 år)
      Ledamöter            Sven- Ove Svensson         Omvald (2 år)
                                 Tommy Persson             (1 år kvar)
                                 Karin Due                     (1 år kvar)
       Suppleanter          Gunnar Eriksson             Omvald (1 år)
                                 Jonas Sandbom              Vald (1 år)


11. Val av revisorer samt suppleanter.
      Revisorer             Göran Bergström             Omvald (1 år)
                                Mikael Haraldsson            Omvald (1 år)

       R-suppleanter       Gunn- Britt Pålsson Wik    Vald (1 år)
                                 Börje Tegebro                Omvald (1 år)

12. Val av valberedning.
       Valberedning         Gunn- Britt Pålsson Wik Sammankallande    Omvald (1 år)
                                  Anna Jönsson                                        Omvald (1 år)

      Stämman beslutade att den som vill avsäga sig sitt uppdrag måste göra det minst fyra veckor 
      innan årsstämman.

13. Frågan om motioner från medlemmar samt framställningar från styrelsen.
      Inga motioner eller framställningar har inkommit.

14. Frågan om fiskeplan samt villkor för upplåtelse under kommande verksamhetsperiod.

      Holmsjön
      I Holmsjön råder förbud mot nätfiske samt fiske med privat båt.

      Dagkort                                                     50 kr (4 fiskar)
      Flytring,                                                     dagkort 100 kr (4 fiskar)
      Årskort, ej flytring, endast ortsbor                 300 kr (4 fiskar/dag)

      Övriga vatten
      Fritt fiske råder i övriga vatten med undantag vid tävlingar.

      Skoterklubbens pimpeltävling 10 kr/person
      Av icke ortsbor anordnade tävling 10 kr/person (gäller ej ungdom)


15. Övriga frågor.
           ·    Förslag om att plantera in 200 stycken Gimåöring i Holmsjön.
           ·    Ansökan om att ta upp gamla ån mellan Mellsjön och Hovdsjön är åter aktuell.
           ·    Förslag om att förflytta fiskevårdsföreningens båt till Holmsjön.
                Jonas Sandbom föreslås blir ansvarig för försöksverksamheten som skall pågå
                under ett verksamhetsår.
           ·    Förslag att bidra ekonomiskt till att ny anslagstavla kommer upp i Nyhem.
           ·    Förslag på anordnade båtfiskedagar för allmänheten den 6 juni samt 18 juli.


16. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.
             ·   200 stycken Gimåöring kommer att planteras ut i Holmsjön under 2009. Enligt uppgift     
                 kostar dessa 20 kr/styck. Privat finansiering a´1000 kr erhålls.
             ·   Stig undersöker möjligheten att erhålla bidrag för att återställa gamla ån mellan Mellsjön  
                 och Hovdsjön till sitt forna skick.
             ·   Fiskevårdsföreningens båt flyttas till Holmsjön. Nycklar samt åror kommer att kunna 
                 hyras av Jonas Sandbom till en kostnad av 100 kr/dygn. Den/De som hyr båten måste    
                 lösa fiskekort a´ 50 kr/dygn (4 fiskar/dygn) Motor får ej användas! Årskort gäller 
                 endast vid fiske från land.
             ·   Fiskevårdsföreningen bidrar med 2000 kr till Byarådet 1:70 för uppförande av en ny  
                 anslagstavla på Nyhem.
             ·   Båtfiske anordnas den 6 juni samt 18 juli 2009. Pris är 100 kr/båt samt 100 kr/per  
                 person i båten (max 4 fiskar/person). Max 10 båtar. Årskort gäller endast för fiske från  
                 land. Anmälan sker till Jonas Sandbom.

17. Tillgänglighet av Fiskevårdsföreningens årsstämmas protokoll.
      Protokoll finns tillgängliga via ordförande samt via www.nyhem.nu

18. Nästa årsstämma.
      Den 19 april 2010.

.               ..
Marie Lovefjell                         Stig Redin
Sekreterare                             Ordförande

         
Jonas Sandbom                         Sven-Ove Svensson
Justerare                                 Justerare

Tillbaka