Protokoll fört vid fiskestämma i Hovdsjö Fiskevårdsområdesförening
Vängåvan, Nyhem 2008-04-21

 1. Val av ordförande .
    
Till ordförande valdes Stig Redin.

 2. Val av justeringsmän, tillika rösträknare. 
    
Jonas Sandbom och Svn-Ove Svensson valdes.

 3. Val av sekreterare på stämman.
     
Gudrun Bergfors valdes.

 4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud, samt beslut om röstlängd.
      Närvarande fiskerättsinnehavare och därmed röstberättigade:
      Sven-Ove Svensson, Gudrun Bergfors, Jonas Sandbom, Göran Bergström, Anders Svensson,
      Gun-Britt Pålsson-Wik och Sven-Göran Svensson.

 5. Fastställande av dagordning
     
Dagordningen lästes igenom och fastställdes.

 6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt.
    
Kallelse till stämman har skett enligt stadgarna. Cirka tre veckor innan mötet skickades  
     kallelsen ut per brev.

 7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse. 
    
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
     Revisorernas berättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

 8. Fråga om ansvarsfrihet .
    
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

 9. Ersättning till styrelse och revisorer
    
Mötet beslutade att ersättning betalas ut för havda kostnader.

10. Val av styrelseordförande, övr. styrelseledamöter samt suppleanter.
     
Ordförande      Stig Redin (omval på 1 år)
      Kassör             Anders Svensson (1 år kvar)
      Ledamöter       Sven-Ove Svensson (1 år kvar)
                            Tommy Persson (omval på 2 år)
                            Karin Due (omval på 2 år)
      Suppleanter      Gunnar Eriksson (omval på 1 år)
                            Sven Rolén (omval på ett år)

11. Val av revisorer samt suppleanter
      
Revisorer                Göran Bergström och Mikael Haraldsson (omval på 1 år)
       Revisorsuppleanter    Jonas Sandbom (nyval på 1 år) och Börje Tegebro (omval på 1 år)

12. Utseende av valberedning.
     
Valberedning      Gun-Britt Pålsson-Wik, sammankallande (omval på 1 år)
                              Anna Jönsson ( omval på 1 år)

      Liksom tidigare år beslutade årsmötet att de som vill avsäga sig sitt uppdrag måste göra det
      senast fyra veckor innan årsmötet.

13. Framställaningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
     
Inga motioner har inkommit

14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod,  
      samt villkor för upplåtelse.

    Holmsjön:               Båt och nätförbud
                                 Dagkort 50 kr (4 fiskar)
                                 Dagkort flytring 100 kr (4 fiskar)
                                 Årskort, endast ortsbor, ej flytring 300 kr ( 4 fiskar/dag)
                                

    Övriga vatten:          Fritt fiske
                                 Vid pimpeltävling som skoterklubben anordnar är avgiften 5 kr/
                                 person.
                                 Avgift för fisketävlingar anordnade av icke ortsbor, 5 kr/person, ej för 
                                 ungdom.

15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, med förslag till belopp för fiskerättsbevis.
     
Röding kommer att planteras ut hösten 2008 i Holmsjön.

16. Övriga frågor.
         
· Båtfiske kommer att anordnas tre gånger under sommaren i juni, juli och augusti. 
             Motor är tillåtet, Avgifterna är 200 kr/båt och 100 kr/ person i båten. Max fyra fiskar 
             per person. Anmälan till Jonas Sandbom. Max 10 båtar.

          · En ansökan om att få ta upp gamla ån mellan Mellsjön och Hovdsjön ska göras hos   
            Länsstyrelsen och markägare. Stig redin ska höra med fiskeenheten om eventuella bidrag.

          · Fiskevårdsområdesföreningen ska betala 250kr/år för användandet av nyhem.nu

17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
     
Protokollet finns hos ordförande Stig Redin samt lägges ut på nyhem.nu

18. Nästa årsstämma.
     
Tredje måndagen i April 2009.


     Gudrun Bergfors                                              Stig Redin 
      Sekreterare                                                    Ordförande

     Jonas Sandbom Justerare                                  Sven-Göran Svensson justerare
      Justerare                                                      Justerare

Tillbaka