Protokoll fört vid fiskestämma i Hovdsjö Fiskevårdsområdesförening
Vängåvan, Nyhem 2007-04-23

 1. Val av ordförande .
    
Till ordförande för fiskestämman valdes Stig Redin.

 2. Val av justeringsmän, tillika rösträknare. 
    
Jonas Sandbom och Sven-Ove Svensson valdes.

 3. Val av sekreterare på stämman.
    
Gudrun Bergfors valdes.

  4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud, samt beslut om röstlängd.
      Närvarande fiskerättsinnehavare och därmed röstberättigade:
      Sven-Ove Svensson, Gudrun Bergfors, Jonas Sandbom, Göran Bergström,
      Anders Svensson och Gun-Britt Pålsson-Wik.

 5. Fastställande av dagordning
     
Dagordningen lästes igenom och fastställdes.

 6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt.
    
Kallelse till stämman har skett enligt stadgarna. Cirka tre veckor innan mötet skickades  
     kallelsen ut per brev.

 7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse. 
    
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna (se bilaga).  
     Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

 8. Fråga om ansvarsfrihet .
    
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

 9. Ersättning till styrelse och revisorer
    
Mötet beslutade att ersättning betalas ut för havda kostnader.

10. Val av styrelseordförande, övr. styrelseledamöter samt suppleanter.
     
Ordförande      Stig Redin (omval på 1 år)
      Kassör             Anders Svensson (omval på 2 år)
      Ledamöter       Sven-Ove Svensson (omval på 2 år)
                            Tommy Persson ( 1 år kvar)
                            Karin Due ( 1 år kvar)
      Suppleanter      Gunnar Eriksson (omval på 1 år)
                            Sven Rolén ( omval på 1 år)

11. Val av revisorer samt suppleanter
      
Revisorer                  Göran Bergström och Mikael Haraldsson (omval på 1 år)
       Revisorsuppleanter      Haldo Hansson och Börje Tegebro (omval på 1 år)

12. Utseende av valberedning.
     
Valberedning      Gun-Britt Pålsson-Wik, sammankallande (omval på 1 år)
                             Anna Jönsson ( omval på 1 år)

      Årsmötet beslutade att de som vill avsäga sig sitt uppdrag måste göra det senast fyra veckor 
      innan årsmötet.

13. Framställaningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
     
Inga motioner har inkommit

14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhets-
      period, samt villkor för upplåtelse.

    Holmsjön:               Båt och nätförbud
                                 Dagkort 50 kr (4 fiskar)
                                 Dagkort flytring 100 kr (4 fiskar)
                                 Årskort, endast ortsbor, ej flytring 300 kr ( 4 fiskar/dag)
                                 Årskortet gäller per kalenderår)

    Övriga vatten:          Fritt fiske
                                 Vid pimpeltävling som skoterklubben anordnar är avgiften 5 kr/ person.
                                 Styrelsen beslutar om avgift för fisketävlingar anordnade av icke ortsbor

15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, med förslag till belopp för 
      fiskerättsbevis.
     
Öring kommer att planteras ut hösten 2007.

16. Övriga frågor.
     
· Båtfiske kommer att anordnas två gånger under sommaren i Juli och Augusti. Motor är tillåtet.  
       Avgifterna är 200 kr/båt och 100 kr/ person i båten. Max 4 fiskar per person. Anmälan till  
       Jonas Sandbom.

     · En ansökan om att få ta upp gamla ån mellan Mellsjön och Hovdsjön ska göras hos Länsstyrelsen  
        och markägare. Stig Redin ska höra med fiskeenheten om eventuella bidrag.

      · Fiskevårdsområdesföreningen ska betala 250 kr/ år för användandet av nyhem.nu

17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
     
Protokollet finns hos ordförande Stig Redin samt lägges ut på nyhem.nu

18. Nästa årsstämma.
     
Måndag 21 April 2008 klockan 20.00


Gudrun Bergfors sekreterare                Stig Redin ordförande

Jonas Sandbom Justerare                     Sven-Göran Svensson justerare

Tillbaka