Protokoll fört vid fiskestämma i Hovdsjö Fiskevårdsområdesförening
Vängåvan, Nyhem 2006.04.24

 1. Val av ordförande .
    
Till ordförande för fiskestämman valdes Stig Redin.

 2. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
    
Börje Tegebro och Sven Ove Svensson valdes.

 3. Val av sekreterare på stämman.
    
Till sekreterare valdes Göran Bergström

  4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud, samt beslut om röstlängd.

      Närvarande fiskrättsinnehavare och därmed röstberättigade:
      Göran Bergström, Anna Jönsson, Sven Ove Svensson, Tommy Persson,
      Anders Svensson och Sven Göran Svensson.

 5. Fastställande av dagordning
     
Dagordningen lästes igenom och fastställdes.

 6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt.
    
Kallelse till stämman har skett enligt stadgarna. Annonsering i lokalpress har upphört  
     från 2006. Mötet godkände kallelsen.

 7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse. 
    
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.(se 
     bilaga). Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

 8. Fråga om ansvarsfrihet .
    
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

 9. Ersättning till styrelse och revisorer
    
Mötet beslutade att ersättning betalas ut för havda kostnader.

10. Val av styrelseordförande, övr. styrelseledamöter samt suppleanter.
     
Ordförande                              Stig Redin (1 år omval)
      Kassör                                     Anders Svensson (1 år omval)
      Ledamöter                               Sven Ove Svensson (1 år omval)
                                                    Tommy Persson (2 år omval)
                                                    Karin Dur (2 år omval)
      Suppleanter                               Gunnar Eriksson (1 år omval)
                                                     Sven Rolén (1 år Omval)

11. Val av revisorer samt suppleanter
      
Revisorer                                Göran Bergström och Mikael Haraldsson
       Revisorsuppleanter                    Haldo Hansson Börje Tegebro

12. Utseende av valberedning.
     
Valberedning                            Gunnbritt Pålsson-Wiik
                                                    Anna Jönsson

13. Framställaningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
     
Inga motioner har inkommit

14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhets-
      period, samt villkor för upplåtelse.

      Holmsjön:                Båt och nätförbud
                                    Dagkort                                          50 kr (4 fiskar)
                                    Dagkort flytring                               100 kr ( 4 fiskar)
                                    Årskort, endast ortsbor, ej flytring     300 kr (4 fiskar/dag)
                                   (Årskort -kalenderår)
     Övriga vatten:           Fritt fiske
                                    Vid pimpeltävling är avgiften 5kr/person

15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, med förslag till belopp för fiske-
      Rättsbevis.
     
Beslut togs att ingen fisk skall utsättas under året.

16. Övriga frågor.
     
Inga frågor har inkommit

17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
     
Protokollet finns hos ordförande Stig Redin samt lägges ut på hemsidan
      www.nyhem.nu.

18. Nästa årsstämma.
     
Måndag 23 april 2007


_________________________                 ________________________
Anna Jönsson sekreterare                     Stig Redin ordförande

_________________________                 ________________________
Börje Tegebro Justerare                       Sven-Göran Svensson justerare

Tillbaka