Protokoll fört vid fiskestämma i Hovdsjö Fiskevårdsområdesförening, 
Vängåvan, Nyhem 2005-04-25

 1. Val av ordförande.
     Till ordförande för fiskestämman valdes Stig Redin.

 2. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
     Till justeringsmän valdes Sven-Göran Svensson och Sven Rolén.

 3. Val av sekreterare på stämman.
     Till sekreterare valdes Anna Jönsson.

  4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud, samt beslut om röstlängd.
      Av de 12 personer som var närvarande var 10 medlemmar och därmed röstberättigade.  
      Röstlängd, se bilaga.

 5. Fastställande av dagordning.
     Dagordningen lästes igenom och fastställdes.

 6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt.
     Kallelse till stämman har skett enligt stadgarna, genom annons i lokalpressen (ÖP och LT).  
     Mötet godkände kallelsen.

 7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse.
     Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp, godkändes och lades till 
     handlingarna. (se bilaga)
     Revisorernas berättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

 8. Fråga om ansvarsfrihet.
     Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

 9. Ersättning till styrelse och revisorer.
     Mötet beslutade att ersättning betalas ut för havda kostnader.

10. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
      Ordförande                       Stig Redin (1 år, omval)
      Kassör                              Anders Svensson (2 år, omval)
      Ledamöter                        Sven-Ove Svensson (2 år, omval)
                                             Tommy Persson (1 år kvar)
                                             Karin Due (1 år kvar)

      Suppleanter                       Gunnar Eriksson (1 år, omval)
                                             Sven Rolén (1 år, omval)

11. Val av revisorer samt suppleanter.
      Revisorer                           Göran Bergström och Haldo Hansson
      Revisorsuppleanter               Mikael Haraldsson och Börje Persson

12. Utseende av valberedning.
      Valberedning                      Kjell Sandbom (sammankallande)
                                             Gunbritt Pålsson Wik
                                             Anna Jönsson

13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
      Inga motioner har inkommit.

14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande 
      verksamhetsperiod, samt villkor för upplåtelse.

      Holmsjön:      Föreningen planerar att plantera 2-somrig röding.
                          Båt- och nätförbud.
                          Dagkort                                                 50 kr (4 fiskar)
                          Dagkort - flytring                                   100 kr (4 fiskar)
                          Årskort, endast ortsbor, ej flytring            300 kr (4 fiskar/dag)
                          (Fr.o.m. 2006 gäller årskort kalenderår)

      Båtfiske på Holmsjön lördag 16/7, kl. 9.00 – 15.00. 100 kr/person (4 fiskar) Anmälan till   
      Sven Rolén, 0693-700 33 (max 10 båtar)

      Övriga vatten: Fritt fiske.
      Vid pimpeltävling är avgiften 5:-/person.

15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, med förslag till belopp för 
      fiskerättsbevis.

      Styrelsen räknar med att under verksamhetsperioden sälja fiskekort för 12 000:-. 
      Kostnaden för utsättning av fisk i Holmsjön beräknas till ca. 20 000:-.

16. Övriga frågor.
      * Stadgeändring angående kallelse till årsstämma.
        §12 …”Kallelse sker genom annons i ortspress. Medlem som hos styrelsen begärt att få  
        skriftlig kallelse skall få sådan.”
        Ändras till ”Kallelse sker skriftligt.”

      * Extrastämma för beslut om stadgeändring enligt ovan, 29/8 2005, kl. 19.00, 
        Vängåvan, Nyhem

      * Kallelse till årsstämma kommer hädanefter att samordnas med
        Hovdsjö–Lugnviksvägens Samfällighetsförening.

      * Föreningens postgiro sägs upp av kassören. Fiskekortspengar sätts in direkt på 
        föreningens bankkonto alt. överlämnas till kassören.

17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
      Protokollet finns hos ordförande Stig Redin samt läggs ut på hemsidan www.nyhem.nu .

18. Nästa årsstämma.
      Nästa stämma hålls 24/4 2006, kl. 20.00, på Vängåvan i Nyhem.


_________________________                 ________________________
Anna Jönsson, sekreterare                     Stig Redin, ordförande

_________________________                 ________________________
Sven Rolén, justeringsman                     Sven-Göran Svensson, justeringsman

 

 

Tillbaka