Årsstämma
Hovdsjöfiskevårdsförening 2004-04-26

1. Stig Redin utses till ordförande av stämman

2 Till justeringsmän och rösträknare utses: Börje Persson, Sven-Ove Svensson

3 Till stämmans sekreterare väljs Gunbritt Pålsson-Wik

4 Närvarande medlemmar: Anders Svensson, Kjell Sandbom, Mikael (Bubbas) Haraldsson, 
   Stig Redin, Anna Jönsson, Sven Rolén, Göran Bergström, Sven- Till stämmans sekreterare 
   väljs Gunbritt Pålsson-Wik

5 Dagordningen godkännes.

6 Kallelse till stämman har skett stadgeenligt.

7 Styrelsens årsberättelse ses via bifogad bilaga samt revisorernas berättelse godkännes
   utan anmärkning.

8 Ordförande undersöker vad stadgarna säger angående annonsering av kallelser till  
   årsstämman. Eftersom det är stora kostnader för detta så ligger ett förslag om samordning    
   tillsammans med vägsamfällighetsföreningen. Eventuellt kan kallelser skickas ut via brev 
   samt annonsering på Nyhems hemsida. www.nyhem.nu

9 Vid eventuella omkostnader utgår ersättning för detta till styrelsen och revisorer

10, 11 Val av styrelse: Styrelseordförande Stig Redin
                               Styrelseledamöter Sven-Ove Svensson, Karin Due, Tommy Persson
                               Suppleanter Gunnar Eriksson, Sven Rolén
                               Kassör Anders Svensson
                               Revisorer Göran Bergström, Haldo Hansson
                               Suppleanter Mikael Haraldsson, Börje Persson

12 Valberedning            Anna Jönsson, Kjell Sandbom, G Pålsson-Wik
13. .
14. Fiskedagar med båt och båtmotor kommer att ske på Holmsjön även detta år, Styrelsen  
     beslutar senare om vilka dagar som blir aktuella. Fiskekortspris på de dagarna blir 100:- /
     person och endast ett spö är tillåtet.

15. Fiskerätten blir oförändrad, fritt fiske överallt utom i Holmsjön. Fiskerättsägare, bybor 
     och sommarstuguägare i Nyhems församling har rätt till årskort á 300:-/ år, övriga priser 
     se hemsidan www.nyhem.nu.

Justerare                   Sekreterare                           Justerare
Börje Persson             Gunbritt Pålsson-Wik                Sven-Ove Svensson

 

Tillbaka