Alliansen Vängåvan stadgar.

§ 1

Samarbetet sker på ideell grund och lokalen skall även i framtiden förvaltas i enlighet med nykterhetsrörelsens grundsatser dvs. utgöra en helnykter miljö.

§ 2

LF 2068 Vårblomman av IOGT-NTO är lagfaren ägare av fastigheten och har sålunda det juridiska ansvaret. överlåtelse av fast egendom eller uttagande av inteckning i densamma får -enligt IOGT-NTO:s stadgar- endast ske efter medgivande av Riksstyrelsen.

§ 3

Styrelsen skall bestå av 5 personer, varav LF 2068 Vårblomman av IOGT-NTO utser i. övriga väljs av årsmötet med de föreningar som undertecknat denna överenskommelse och som är verksamma på orten. Suppleanter utses till lika antal med fördelningen 1:4. Valberedning om 3 personer utses varje årsmöte. Ordföranden samt en ledamot väljs första verksamhetsåret på ett år för övriga samt fortsättningsvis skall mandattiden vara två år.

§ 4

Styrelsen har till uppgift att ansvara för verksamheten i lokalerna samt för driften - inkl. löpande underhåll m.m. Vid med omfattande reparationer skall samråd ske med Lf Vårblomman eller Våra Gårdar.

§ 5

Aktiviteter för att finansiera driften eller reparationer och underhåll skall ske i gemensam regi. Ingendera parten har rätt att ställa ekonomiska krav på någon av de andra, vare sig till följd av sådana aktiviteter eller nedlagt arbete i övrigt. I den mån ersättning utgår för utförda tjänster- vaktmästeri, städning, renhållning, underhållsarbeten m.m. - är detta personliga löneförmåner, som styrelsen har att besluta om vid varje tillfälle.

§ 6

De föreningar som ingår i styrelsen har rätt att för sina föreningsmöten och liknande använda lokalen hyresfritt under förutsättning att driftsresultatet medger detta. Föreningarna måste dock boka tid på vanligt sätt. För arrangemang som ordnas för att ekonomisera anslutna föreningars egen verksamhet skall hyra erläggas enligt fastställd taxa.

§ 7 

Årsmötet utgör representantskap, vartill Lf 2068 Vårblomman av IOGT-NTO och övriga ingående föreningar utser 3 representanter vardera. Styrelsen beslutar om formen för kallelsen. årsmötet hålles före april månads utgång.

§ 8

Räkenskaperna föres kalenderårsvis och avslutas den 31 december.

§ 9

Revisionen skall vara avslutad före februari månads utgång och utföres av 2 revisorer utsedda av årsmötet. Om kommunen önskar, kan den utse en revisor. Suppleanter väljs i lika antal.

§ 10

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

Fastställande av ombudsförteckning. Behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse. Behandling av budget samt fastställande av hyrestaxa. Val av styrelse. Val av ordförande inom styrelsen för kommande verksamhetsår ( i övrigt konstituerar styrelsen sig själv). Val av revisorer och suppleanter för dessa. Ev. övriga val eller övriga frågor som årsmötet beslutar upptaga.

§ 11

Stadgarna kan ändras på två på varandra följande möten med representantskapet med minst 3 månaders mellanrum. ändringar får inte ske utan godkännande av Lf Vårblomman eller av riksstyrelsen för IOGT-NTO.

Nyhem den

Logen Vårblomman av IOGT-NTO……………………………………….

Nyhems Idrottsförening …………………………………….

Nyhems Sångkör ……………………………………….

Hovdsjö 1:70 ek.förening ……………………………………….

Nyhems Skoterklubb ……………………………………….

Nyhems Vävstuga ……………………………………….

Nyhems Bygdehistoriska förening……………………………………….

Hovdsjö Byamän ……………………………………….

Nyhemsbygdens Byaråd……………………………………….

Hovdsjö-FVO……………………………………….

Hovdsjö-Lugnviks Vägsamfällighet……………………………………….

 
.
Tillbaka