Årsmötesprotokoll för Hovdsjö-Lugnviksvägens samfällighetsförening
Vängåvan Nyhem 2012-04-25

 

§1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande valdes Stig Redin

§2 Val av sekreterare för stämman                

Till sekreterare valdes Mari Edström.

§3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Börje Tegebro och Göran Bergström

§4 Godkännande av kallelse.

Samtliga andelsägare har fått kallelsen enligt stadgarna.

§5  Styrelsens och revisorernas berättelse.

Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört byte av 4 stycken väg trummor samt dikning av vägkant, grusning och hyvling av vägen med en kostnad av 267 199:- Bidrag från Bräcke kommun med 35 000:- har inkommit och från vägverket  66 000: -  Förbrukat under 2011 288 000:-

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§7 Framställning från styrelsen  och motioner från medlemmar.

Inga inkomna.

§8 Ersättning till styrelse och revisorer.

Ersättning till ordförande och kassör oförändrat. Uppgår till 1000: - för vardera.

§9 Styrelsens förslag till utgift-och inkomststat samt debiteringslängd.

Styrelsen föreslår normalt underhåll under 2012, inget extra.

§10 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter.

Till ordförande för 1 år valdes Stig Redin, omval

Till Styrelseledamöter Gunnar Eriksson, Anders Svensson och Wilbert Golverdingen valdes på 2 år.

Mikael Haraldsson har 1 år kvar.

Till suppleanter valdes på 1 år Gunbritt Pålsson och Mari Edström

§11 Val av revisorer och suppleanter.

Till revisorer valdes Göran Bergström med Jonas Sandbom som suppleant och Sven-Göran Svensson med Anna Jönsson som suppleant, alla omval på 1 år.

§12 Val av valberedning.

Till Valberedning omvaldes Göran Bergström sammankallande och Sven Ove Svensson.

Avgående ledamöter skall meddela valberedningen fyra veckor före årsmötet, annars kvarstår ledamot ny mandatperiod.

§13 Nästa årsstämma.

Beslutades att nästa årsstämma äger rum i april 2013 på Vängåvan i Nyhem. Utskick sker enligt stadgarna med 2 veckor före.

§14 Övriga frågor.

Mari Edström tog upp frågan med att begära in pengar av alla medlemmar enligt andels lista. Vägen är i behov av större underhåll för att göras nöjaktig. Margareta Svelander instämde. Ordförande uppger att det är svårt att få igenom och är en svår process.

Gunnar Eriksson uppmanar alla att ta ner klena träd som står efter vägen, dessa hänger ner över vägbanan under vintern då snö tynger ner träden.

§15 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsida nyhem.nu och hos ordförande Stig Redin.

§16 Mötets avslutade.

Mötet avslutades med att föreningen bjöd på kaffe och smörgås.

 

Nyhem 2012-04-25

 

Mari Edström, sekreterare                                                              Stig Redin, ordförande

Börje Tegebro, justeringsman                                                       Göran Bergström, justeringsmanTillbaka