Årsmötesprotokoll för Hovdsjö-Lugnviksvägens Samfällighetsförening, Vängåvan,
Nyhem, 2010-04-19


Närvarande: Göran Bergström, Gunnar Eriksson, Majvor Milde, Stig Redin, Sven-Ove Svensson, Gunbritt Pålsson-Wik, Börje Tegebro, Sven-Göran Svensson, Anders Svensson och Mikael Haraldsson

§1 Val av ordförande för stämman·
Ordförande Majvor Milde hälsade välkommen och Stig Redin valdes att leda stämman.

§2 Val av sekreterare för stämman·
Till sekreterare valdes Gunbritt Pålsson-Wik.

§3 Val av två justeringsmän·
Till justeringsmän valdes Anders Svensson och Sven-Ove Svensson

§4 Godkännande av kallelse·
Samtliga andelsägare har fått kallelse enligt stadgarna, ca 3 veckor innan mötet skickades kallelse ut per brev.

§5 Styrelsens och revisorernas berättelse·
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes. Kassaberättelse och revision lästes upp och godkändes.
Ordinert underhåll har skett under det gångna året, tyvärr gick det inte att genomföra hyvling av vägen i höstas pga. dåliga väderförhållande.
En större upphöjning på övre vägen har blivit åtgärdad och vägen har grusats upp vissa sträckor.

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen·
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar·
Inga inkomna motioner.

§8 Ersättningar till styrelse och revisorer·
Ersättning till ordförande och kassör blir oförändrad

§9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd·
Styrelsen planerar att sköta normalt sommar och vinterunderhåll, samt att grusa upp vissa sträckor rejält, Fortfarande en del trummor som måste kontrolleras upp.
.
§10 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter·
Ordförande: Stig Redin, nyval
Kassör: Gunnar Eriksson, omval
Styrelseledamöter: Gudrun Bergfors och Anders Svensson nyval, Mikael Haraldsson 1 år kvar
Suppleanter, valda för en tid av 1 år:· Gunbritt Pålsson-Wik (omval) och Wilbert Golverdingen nyval

§11 Val av revisorer och suppleanter·
Till revisorer omvaldes Göran Bergström, med Jonas Sandbom som suppleant, samt Sven-Göran Svensson nyval med Anna Jönsson som suppleant.

§12 Val av valberedning·
Till valberedning omvaldes Göran Bergström (sammankallande) och Sven-Ove Svensson.
Avgående styrelseledamot skall meddela valberedningen senast fyra veckor före · årsmötet, annars kvarstår ledamot i styrelsen ny mandattid.

§13 Nästa årsstämma·
Beslutades att nästa årsmöte äger rum i april 2011 på Vängåvan, Nyhem.

§14 Övriga frågor
Fortfarande ingen åtgärd gjord av fiskeriverket ang. vägräcken vid Gårdsjöån och Graningsbäcken de är för korta och anses som en trafikfara, trots att besiktningen av vägen har gått igenom. Styrelsen tar beslut att varningsskyltar ska beställas och sättas upp.

Även i år kommer T Boije att tillfrågas om att sätta upp plogpinnar, han har även gjort karta över alla trummor som finns och behöver åtgärdas.

§15 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt·
Årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan nyhem.nu, samt hos ordförande Stig Redin

§16 Mötets avslutande·
Mötet avslutades med att tacka Majvor Milde för de gångna året. Föreningen bjöd på kaffe, te · och smörgåsar.
Nyhem 2010-04-19

Gunbritt Pålsson-Wik, sekreterare     Stig Redin, ordförande

Anders Svensson, justeringsman,       Sven Ove Svensson, justeringsman

Tillbaka