Årsmötesprotokoll för Hovdsjö-Lugnviksvägens Samfällighetsförening, Vängåvan, 
Nyhem, 2009-04-20

Närvarande: Göran Bergström, Gunnar Eriksson, Majvor Milde, Stig Redin, Sven-Ove Svensson, Gunbritt Pålsson-Wik, Marie Lovefjäll, Erik Falk, Jonas Sandbom, Börje Tegebro och Wilbert Golverdingen

§1 Val av ordförande för stämman·
Ordförande Majvor Milde hälsade välkommen och valdes att leda stämman.

§2 Val av sekreterare för stämman·
Till sekreterare valdes Gunbritt Pålsson-Wik.

§3 Val av två justeringsmän·
Till justeringsmän valdes Marie Lovefjäll och Jonas Sandbom

§4 Godkännande av kallelse·
Samtliga andelsägare har fått kallelse enligt stadgarna, ca 3 veckor innan mötet skickades kallelse ut per brev.

§5 Styrelsens och revisorernas berättelse·
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes. Kassaberättelse och revision lästes upp och godkändes.

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen·
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar·
Inga inkomna motioner.

§8 Ersättningar till styrelse och revisorer·
Ersättning till ordförande och kassör utgår som tidigare. 1000:- till ordf. och 600:- till kassör.

§9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd·
Styrelsen planerar att sköta normalt sommar och vinterunderhåll,
Under 2008 grusades det upp med 250m3.
Buskröjning kommer att ske i vanlig ordning.
Några fler trummor måste bytas som inte blev gjort förra året
För plogkäppar inför snöröjning lejes Teddy Boije in.

§10 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter·
Ordförande: Majvor Milde, omval
Kassör: Gunnar Eriksson, 1 år kvar
Styrelseledamöter: Stig Redin och Anders Svensson nyval, Mikael Haraldsson 1 år kvar
Suppleanter, valda för en tid av 1 år:· Gunbritt Pålsson-Wik (omval) och Gudrun Bergfors (omval)

§11 Val av revisorer och suppleanter·
Till revisorer omvaldes Göran Bergström, med Jonas Sandbom som suppleant, samt Sven-Göran Svensson nyval med Anna Jönsson som suppleant.

§12 Val av valberedning·
Till valberedning omvaldes Göran Bergström (sammankallande) och Sven-Ove Svensson.
Avgående styrelseledamot skall meddela valberedningen senast fyra veckor före · årsmötet, annars kvarstår ledamot i styrelsen ny mandattid.

§13 Nästa årsstämma·
Beslutades att nästa årsmöte äger rum 19 april 2010 kl. 19ºº på Vängåvan, Nyhem.

§14 Övriga frågor
Fortfarande ingen åtgärd åt vägräcken vid Gårdsjöån och Graningsbäcken de är för korta och anses som en trafikfara, ny kontakt med fiskeriverket får tas.
Grus beräknas från och med detta år i ton istället för m3 och 1m3 är ca 1650kg
Vägavgifter förutan båtnad:
Transportpriser/påbörjad kilometer
Virkestransport 0,75: - m3 vintertid och 1,50: - sommartid
Grustransport 1: - per ton
Vägföreningen bidrar med 2000:- till ny gemensam anslagstavla, byarådet kommer att sköta om den.
Kassören ska kontrollera och ev. byta bank eller konto till ett konto som är räntebärande

§15 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt·
Årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan nyhem.nu, samt hos ordförande Majvor Milde

§16 Mötets avslutande·
Mötet avslutades med att ordförande tackade för sig och föreningen bjöd på kaffe, te · och smörgåsar.


Nyhem 2009-0420

Gunbritt Pålsson-Wik, sekreterare   Majvor Milde, ordförande
Marie Lovefjäll, justeringsman       Jonas Sandbom, justeringsman


Tillbaka