Årsmötesprotokoll för Hovdsjö-Lugnviksvägens Samfällighetsförening, Vängåvan,
Nyhem, 2008-04-21


Närvarande: Göran Bergström, Gunnar Eriksson, Majvor Milde, Stig Redin, Anders Svensson, Sven-Ove Svensson, Gunbritt Pålsson-Wik, Marie Pettersson, Jonas Sandbom och Gudrun Bergfors

§1 Val av ordförande för stämman

Ordförande Majvor Milde hälsade välkommen och valdes att leda stämman.

§2 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Gunbritt Pålsson-Wik.

§3 Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Marie Pettersson och Anders Svensson.

§4 Godkännande av kallelse

Samtliga andelsägare har fått kallelse enligt stadgarna, vilket därmed godkändes.

§5 Styrelsens och revisorernas berättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes. Kassaberättelse och revision lästes upp och godkändes.

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Inga inkomna motioner.

§8 Ersättningar till styrelse och revisorer

Ersättning, till ordförande och kassör, utgår för havda kostnader.

§9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsen planerar att vidta nödvändiga åtgärder såsom.
Några trummor måste bytas och en del ska rensas från grus, besiktning angående detta kommer att ske så snart som möjligt.
Buskröjning skall ske till hösten, med dubbla slag på de ställen som det går på.
En stor sten på övre vägen vid berget måste grävas upp, ställer till problem på våren då tjälen går ur jorden, den sticker upp och åstadkommer en stor ”puckel”.

§10 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Ordförande: Majvor Milde, omval
Kassör: Gunnar Eriksson, omval
Styrelseledamöter: Stig Redin och Anders Svensson nyval, Mikael Haraldsson omval
Suppleanter, valda för en tid av 1 år:· Gunbritt Pålsson-Wik (omval) och Gudrun Bergfors (omval)

§11 Val av revisorer och suppleanter

Till revisorer omvaldes Göran Bergström, med Jonas Sandbom som suppleant, samt Sven-Göran Svensson nyval med Anna Jönsson som suppleant.

§12 Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Göran Bergström (sammankallande) och Sven-Ove Svensson.
Avgående styrelseledamot skall meddela valberedningen senast fyra veckor före · årsmötet, annars kvarstår ledamot i styrelsen ny mandattid.

§13 Nästa årsstämma

Beslutades att nästa årsmöte äger rum 20 april 2009 kl. 19ºº på Vängåvan, Nyhem.

§14 övriga frågor

Vägräcken vid Gårdsjöån och Graningsbäcken anses som en trafikfara efter trumbytet gjord av fiskeriverket. Bo Ed Bräcke Kommun ska kontaktas angående detta.
På grund av tjällossningen kommer vägen att stängas av för tunga transporter några veckor under våren.
Vägavgifter förutan båtnad:
Transportpriser / påbörjad kilometer
Virkestransport 0,75: - m2 vintertid och 1,50: - sommartid
Grustransport 1: - m2

§15 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan nyhem.nu, samt hos ordförande Majvor Milde

§16 Mötets avslutande

Mötet avslutades med att ordförande tackade för sig och föreningen bjöd på kaffe, te · och smörgåsar.

Nyhem 2007-04-30

Gunbritt Pålsson-Wik, sekreterare                  Majvor Milde, ordförande

Marie Pettersson, justeringsman                    Anders Svensson, justeringsman
Tillbaka