Årsmötesprotokoll för Hovdsjö-Lugnviksvägens Samfällighetsförening, Vängåvan, Nyhem, 2007-04-23

Närvarande: Göran Bergström, Gunnar Eriksson, Majvor Milde, Stig Redin, Anders Svensson och Sven-Ove Svensson, Gunbritt Pålsson-Wik, Mikael Haraldsson, Jonas Sandbom, Gudrun Bergfors och representant för SCA Johan Bjenndal

§1 Val av ordförande för stämman·

Ordförande Majvor Milde hälsade välkommen och valdes att leda stämman.

§2 Val av sekreterare för stämman·

Till sekreterare valdes Gunbritt Pålsson-Wik.

§3 Val av två justeringsmän·

Till justeringsmän valdes Gudrun Bergfors och Jonas Sandbom.

§4 Godkännande av kallelse·

Samtliga andelsägare har fått kallelse enligt stadgarna, vilket därmed godkändes.

§5 Styrelsens och revisorernas berättelse·

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes.  Kassaberättelse och revision lästes upp och godkändes.

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen· 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar· 

Inga inkomna motioner.

§8 Ersättningar till styrelse och revisorer·

Ersättning, till ordförande och kassör, utgår för havda kostnader.

§9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd·

Styrelsen planerar  att vidta nödvändiga åtgärder som är erfoderlig såsom att dika och grusa.

§10 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter·

Ordförande  Majvor Milde, omval

Styrelseledamöter, valda för en tid av 2 år:· Gunnar Eriksson, Mikael Haraldsson  och Anders Svensson. 1 år kvar

Suppleanter, valda för en tid av 1 år:· Gunbritt Pålsson-Wik (omval) och Gudrun Bergfors (nyval)

§11 Val av revisorer och suppleanter·

Till revisorer omvaldes Göran Bergström, med Sören Isaksson som suppleant, · samt Haldo Hansson, med Anna Jönsson som suppleant.

§12 Val av valberedning· 

Till valberedning omvaldes Göran Bergström (sammankallande) och Sven-Ove Svensson.  

Avgående styrelseledamot skall meddela valberedningen senast fyra veckor före · årsmötet, annars kvarstår ledamot i styrelsen ny mandattid.

§13 Nästa årsstämma·

Beslutades att nästa årsmöte äger rum 21 april 2008 kl. 19ºº på Vängåvan, Nyhem.

§14 Övriga frågor·

Förfrågan från SCA: förslag angående vägsträckan malmmyran (från Nyhem tom Edströms) genom deras tunga virkestransporter går det ej för dem att använda vägen vissa säsonger.

Därför skulle SCA bryta ny väg ovanför Edström och att den då skulle underhållas av vägsamfälligheten, Styrelsen gick emot detta förslag genom att inga bidrag kommer att erhållas för detta.

SCA får lösa detta på annat sätt

Bidrag till hemsidan nyhem.nu kommer att sponsras med 250:- / år genom att protokoll och annan information kommer att finnas där.

Lägesändring av trumman i Graningsbäcken kommer att ske via projekt med EU medel pga  höjdskillnad blir fiskevandringen  hindrad nu. Kommer att handhas av Bo Ed Bräcke Kommun.

Vägavgifter förutan båtnad:

Transportpriser / påbörjad kilometer

Virkestransport 0,75:- m2

Grustransport 1:- m2

§15 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt· 

Årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan nyhem.nu, samt hos ordförande Majvor Milde

§16 Mötets avslutande·

Mötet avslutades med att ordförande tackade för sig och föreningen bjöd på kaffe, te · och smörgåsar.

Nyhem 2007-04-30

 Gunbritt Pålsson-Wik, sekreterare            Majvor Milde, ordförande

Gudrun Bergfors, justeringsman             Jonas Sandbom, justeringsman

Tillbaka