Årsmötesprotokoll för Hovdsjö-Lugnviksvägens Samfällighetsförening, Vängåvan, Nyhem, 2006-04-24

 

Närvarande: Göran Bergström, Charlott Eriksen, Gunnar Eriksson, Anna Jönsson, Majvor Milde, Stig Redin, Kjell Sandbom, Anders Svensson och Sven-Ove Svensson.

§1 Val av ordförande för stämman
    Ordförande Majvor Milde hälsade välkommen och valdes att leda stämman.

§2 Val av sekreterare för stämman
    Till sekreterare valdes Anna Jönsson.

§3 Val av två justeringsmän
    Till justeringsmän valdes Göran Bergström och Kjell Sandbom.

§4 Godkännande av kallelse
    Samtliga andelsägare har fått kallelse enligt stadgarna, vilket därmed godkändes.

§5 Styrelsens och revisorernas berättelse
    Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes. (se bilaga)
    Kassaberättelse och revision lästes upp och godkändes.

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen
    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
    Inga inkomna motioner.

§8 Ersättningar till styrelse och revisorer
    Ersättning, till ordförande och kassör, utgår för havda kostnader.

§9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
    Styrelsen planerar följande åtgärder under året:
    Uppmärkning av mötesplatser i Lugnvik, från Sandboms till järnvägen,
    samt övre vägen.

§10 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
      Styrelseledamöter, valda för en tid av 2 år:
      Gunnar Eriksson, Mikael Haraldsson (båda omval) och Anders Svensson (nyval)

      Suppleanter, valda för en tid av 1 år:
      Gunbritt Pålsson-Wik (omval) och Gudrun Bergfors (nyval)

§11 Val av revisorer och suppleanter
      Till revisorer omvaldes Göran Bergström, med Sören Isaksson som suppleant, 
      samt Haldo  Hansson, med Anna Jönsson som suppleant.

§12 Val av valberedning
      Till valberedning omvaldes Göran Bergström (sammankallande) och Sven-Ove Svensson.   
       Avgående styrelseledamot skall meddela valberedningen senast fyra veckor före  
       årsmötet, annars kvarstår ledamot i styrelsen ny mandattid.

§13 Nästa årsstämma
      Beslutades att nästa årsmöte äger rum 23 april 2006 kl. 19ºº på Vängåvan, Nyhem.

§14 Övriga frågor
      Stämman uppdrar åt styrelsen att anlita någon för manuell siktröjning där behov finns.

§15 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
      Årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt på TräffPunktens anslagstavla, på  
      hemsidan nyhem.nu, samt hos ordförande Majvor Milde.

§16 Mötets avslutande
      Mötet avslutades med att ordförande tackade för sig och föreningen bjöd på kaffe, te  
      och smörgåsar.

Hovdsjö 2006-04-29

 

Anna Jönsson, sekreterare                              Majvor Milde, ordförande

Göran Bergström, justeringsman                     Kjell Sandbom, justeringsman

Tillbaka