Håvdsjö-Lugnviksvägens samfällighetsförening årsstämma 2005-04-25 Vängåvan

 

Närvarande: Sven-Ove Svensson, Börje Persson, Gun-Britt Pålsson-Wiik, Anders Svensson, Kjell Sandbom, Mikael Haraldsson, Stig Redin, Anna Jönsson, Gunnar Eriksson, Göran Bergström, Majvor Milde

1    Ordförande Anna öppnade mötet och hälsade välkommen.

2    Till sekreterare för mötet valdes Göran .

3    Anders och Kjell valdes till justeringsmän.

4    Kallelse godkändes och lades till handlingarna.

5    Styrelsens och revisorernas berättelser upplästes och godkändes.

6    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gångna året.

7    Inga motioner har inkommet.

8    Beträffande ersättning till styrelsen utgår inget förutom ersättning för utlägg.

9    Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes.

10   Val av styrelse:

         ordförande 2 år Majvor Milde

         kassör 1 år kvar Gunnar Eriksson

         ledamot 2 år Stig Redin omval

         ledamot 1 år kvar Kjell Sandbom

         ledamot 1 år kvar Mikael Haraldsson

         suppleant 1 år Anders Svensson omval

         suppleant 1 år Gun-Britt Pålsson-Wiik omval

11    Val av revisorer:

         1år Göran Bergström

         1år Haldo Hansson

         suppleant 1år Sören Isaksson omval

         suppleant 1år Anna Jönsson omval

12    Val av valberedning:

         1 år Göran Bergström (sammankallade)

         1 år Sven-Ove Svensson

 

13    Beslutades att nästa årsstämma hålls på Vängåvan, Nyhem den 24 april 2006 klockan   
         19.00. Annonseringen skall samordnas med FVO.

14    övriga frågor: Mötes-skyltar mellan Hovdsjö och Sunnerå skall enligt beslut kapas till  
         godkänd höjd. Nya skyltar inköpt för senare uppsättning mellan Hovdsjö och Lugnvik 
         och Lugnvik Berget. Vissa sträckor skall siktröjas och stenplockas.

15   Stämmoprotokollen hålls tillgängliga på anslagstavla hos Mysing och på hemsiden 
         WWW.Nyhem.nu

16    Mötet avslutas med kaffe och smörgåsar !

Vid protokollet

Göran Bergström

 

Justeras:

Kjell Sandbom                                        Anders Svensson

Tillbaka