Hovdsjö-Lugnvik VSF årsstämma 2004-04-26
Gamla sockenstugan

Närvarande: Sven-Ove Svensson, Börje Persson, Gun-Britt Pålsson-Wiik, Anders Svensson, Kjell Sandbom, Mikael Haraldsson, Stig Redin, Anna Jönsson, Gunnar Eriksson, Sven Rolén, Göran Bergström.

§ 1. Ordförande Anna öppnade mötet och hälsade välkommen.
§ 2. Till sekreterare för mötet valdes Göran .
§ 3. Stig och Kjell valdes till justeringsmän.
§ 4. Kallelse godkändes och lades till handlingarna.
§ 5. Styrelsens och revisorernas berättelser upplästes och godkändes.
§ 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gångna året.
§ 7. Inga motioner har inkommet förutom den som behandlas i § 8.
§ 8. Beträffande ersättning till styrelsen utgår inget förutom ersättning för utlägg.
§ 9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes.

§ 10. Val av styrelse:
                          ordförande 1 år  Anna Jönsson
                          kassör 2 år        Gunnar Eriksson
                          ledamot 2 år      Kjell Sandbom
                          ledamot 2 år      Mikael Haraldsson
                          ledamot 1 år      Stig Redin
                          suppleant 1år     Anders Svensson
                          suppleant 1år     Gun-Britt Pålsson-Wiik
§ 11. Val av revisorer:
                            1 år                Haldo Hansson
               suppleant 1år                Göran Bergström
                            1år                 Sven-Ove Svensson
               suppleant 1år                Sören Isaksson
§ 12. Val av valberedning:
                            1 år                Göran Bergström (sammankallade)
                            1 år                Sven-Ove Svensson

§ 13. Beslutades att nästa årsstämma hålls på Vängåvan, Nyhem den 25 april 2005 
        klockan 19.00.

        Annonseringen skall samordnas med FVO.

§ 14. Övriga frågor:
         Styrelsen fick i uppdrag att undersöka var siktröjning behövs. Dessutom tillsyn av       
         mötesskyltar. Anna kollar priset.
         Anders ombesörjer inköp av hyvelstål.
§ 15. Stämmoprotokollen hålls tillgängliga hos Anna Jönsson, på anslagstavla hos Mysing 
        och på hemsidan www.nyhem.nu
§ 16. Mötet avslutas med kaffe och smörgåsar !

Vid protokollet

Göran Bergström

Justeras:
Kjell Sandbom                             Stig Redin

Tillbaka