Vängåvan 2007-08-22

MÖTE NYHEMS STORLICENS

 

 1. Ordföranden Erik Svensson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

 2. Till ordförande för mötet valdes Erik Svensson.

 3. Till sekreterare valdes Bengt Åsslin.

 4. Till justeringsman valdes Arne Ivarsson

 5. Kallelsen godkändes.

 6. Dagordningen godkändes.

 7. Upprop av jaktlag, närvarande: Lugnvik, Lugnvik 2, Hovdsjö, Mälgåsen, Stavre,          
    
Grötingen, Sunnerå och Tjärndalshöjda.

 8. Nya jaktledare: För Höjdas jaktlag har anmälts Henrik Jönsson Överammer 133 
     830 76  STUGUN. För Lugnvik 2 Gunnar Rosenskär Lugnvik 111  840 60  BRÄCKE      
    
Tfn. 070-380 00 92.

 9. Kassören redovisade kassarapporten, som visar ett saldo på 5163,50 kr.
     Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

10. Älgtilldelning 115 vuxna och 116 kalvar. Tilldelning per jaktlag 7/1000 ha
      redovisas i separat protokoll. Tilldelningen för Tjärndalshöjden justeras med 
      1 vuxen.

11. Mötet beslöt att fortsatt fri kalvjakt skall gälla jaktåret 2007/2008.

12. Älgobsen skickas till ordförande snarast efter 7 dagars jakt.

13. Inga övriga frågor.

14. Nästa möte onsdag den 3 oktober 2007 på Vängåvan i Nyhem kl. 19.00.

15. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet..


Ordf.                               Sekr.                              Just.
Erik Svensson               Bengt Åsslin                        Arne Ivarsson
Erik Svensson               Bengt Åsslin                        Arne Ivarsson

       .....................................................................................................................................................

Tillbaka