Protokoll fört vid möte med Nyhems storlicensområde 031001,
Vängåvan i Nyhem.

1

Erik hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

2

Sittande ordförande väljs att leda kvällens möte.

3

Leif Johansson väljs som sekreterare för kvällen.

4

Att justera dagens protokoll jämte ordf. väljs Bengt Åslin.

5

Kallelsen godkännes.

6

Förslag till dagordning godkännes.

7

Upprop av jaktlag, närvarande:
Tjärndalshöjda, Lugnvik, Gimdalen N, Gimdalen S,
Nyhem V, Hovdsjö, Ramsjö, Mälgåsen, Stavre och
Grötingen.

8

Rapporteras att förändring skett inom Sunnerå jaktlag.
Gunnar Wiklund har slutat att jaga där och ersätts som 
kontaktperson av Anders Winnberg, Baltzarsgatan 25, 21136 
Malmö med telefon hem 040 455094, arbete 040 125299 och 
mobil 070 7352500.

9

Redogörelse lämnas för älgobsen.

10

Redogörs för avskjutningen i september, se bifogad lista. OBS 
att listan ej är komplett, vissa uppgifter saknas. De flesta 
lagen vill ha en ytterligare tilldelning av vuxna djur. Påpekas 
att kalvkvoten 60 % skall följas. En fördelning av 
kvarvarande pott diskuteras och antas, beslutas att 
storlicensområdet söker om ytterligare tilldelning av 20 vuxna 
djur till lst. Besked om detta utskickas med protokollet 
kommande vecka.
11
Kassören lämnar inbetalningskort för fällavgifter som skall 
betalas senast 040203

12

Inga övriga frågor finns att behandla.

13

Beslutas att nästa möte blir den 4 februari 2004 på Vängåvan i 
Nyhem kl. 19.00 

14

Ordförande förklarar mötet avslutat.

    Vid pennan         Ordf Justerare

       .....................................................................................................................................................

Tillbaka