Nyhems storlicensområde
Protokoll fört vid storlicensmöte 20020821,
Vängåvan, Nyhem.

Mötet förklaras öppnat av ordförandeTommy Persson
Som mötesordförande väljs Tommy Persson
Som sekreterare väljs Leif Johansson
Att justera protokollet väljs Göran Bergström
Kallelsen till kvällens möte godkännes
Dagordningen godkännes

Upprop jaktlag, närvarande:
Tjärndalshöjda Lugnvik Gimdalen N Gimdalen S
Nyhem V Hovdsjö Rammsjö Rotsjö
Mana Läroverket Sunnerå Ulvsjö 1
Ulvsjö 2 Höjda Kolugnarna Mälgåsen
Stavre Grötingen

Förändringar av jaktledare, se förteckning med adresser och telefonnummer.
Tilldelning; Tommy delar ut lista med aktuell tilldelning inför jakten, se bilaga.
Älgobs; Blanketter för rapporter om älgobs delas ut, poängteras att denna gäller de sju första jaktdagarna oavsett när dessa inträffar.
Information från Jägareförbundet ang. björnjakten delas ut.

Nästa möte blir 2002 09 25 klockan 19.00 på Vängåvan i Nyhem

Övriga frågor beslutas att protokoll och handlingar från storlicensens möten skall finnas på internet under adressen www.nyhem.nu
Beslutas att till sammankallande i arbetsutskottet utse Tommy Persson som tillika är kontaktperson för begäran om extra/ytterligare älgtilldelning.
Beslutas att uppdra till Sven Ivan Nordin att tillskriva länsstyrelsen om att för samerna påpeka anmälnings/informationsplikten vid släpp av renar i skogslandet.
Beslutas att vid årsmötet se över om detta möte före jakten kan tas bort kommande år, räcker med möte mellan jakterna.

Mötet avslutas.

Vid protokollet                      Justeras                            Ordförande

………………………….          …………………………       ……………………….
Leif Johansson                     Göran Bergström             Tommy Persson

./. Tilldelning
Adress & telefonlista
Björnjakt