Nyhems storlicensområde
Protokoll fört vid årsmöte med Nyhems storlicensområde
20020213, Vängåvan i Nyhem.

§1   Ordförande Markus Edström hälsar alla välkomna, speciellt
      HåkanBlomkvist från SCA. Mötet förklaras öppnat.
      Mötet inleds med föredragning av Håkan om SCA:s policy och
      Inventeringar av älgskador i skogen.

§2   Beslutas välja Markus till kvällens mötesordförande.

§3   Beslutas att välja Leif Johansson att föra protokollet.

§4   Beslutas att jämte ordförande välja Anders Isaksson att justera
      protokollet.

§5   Beslutas godkänna kallelsen inför mötet.

§6   Beslutas godkänna dagordningen.

§7   Upprop; Följande älgjaktlag finns representerade vid mötet:
      Gimdalen norra Nyhem västra Hovdsjö Rammsjö Rotsjö Mana Ulvsjö 1
      Ulvsjö 2 Höjda Kolugnarna

      Följande jaktlag saknas:
      Nordboan Tage Jonasson Gissjön Lugnvik Gimdalen södra Läroverket
      Sunnerå Mälgåsen Stavre Grötingen

§8   Kassörens rapport föredras, det finns ett eget kapital om 2413 kr.
      Beslutas godkänna redovisningen
      Revisorernas berättelse föredras och godkännes.
      Beslutas att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
      verksamhetsåret.

§9   Avskjutningsstatistiken 01/02 redovisas. Avskjutningskvoten är
      5,98 och den ouppfyllda kvoten 2,02. Totalt sköts 271 älgar
      inom storlicensen och 92 st av tilldelningen klarade livhanken.
      Se bilaga.

§10  Beslutas att ansöka om en tilldelning för jakten 02/03 om 8 älgar
       per 1000 ha. Håkan Blomkvist påpekar att han gärna skulle se ett
       högre antal per 1000 i vår ansökan.

§11  Beslutas att grundtilldelningen skall vara 6 älgar per 1000ha.

§12  Beslutas att 70% av kalvarna skall vara skjutna innan ansökan om
       utökad tilldelning kan ske. Håkan Blomkvist reserverar sig mot
       beslutet och hänvisar till sin tidigare föredragning.

§13  Beslutas att fri avskjutning av kalvar får ske som tidigare.

§14  Beslutas att ingen tilldelning utöver grunden, 6 älgar, skall ske
       före oktoberjakten. Håkan reserverar sig mot beslutet med
       samma motivering som tidigare.

§15  Beslutas att välja Tommy Persson till ordförande i storlicensen.

§16  Beslutas att välja Peter Persson till kassör.

§17  Beslutas att välja Tommy Persson, Anders Isaksson, Lars
       Lindberg och Lars Åke Henriksson till nytt arbetsutskott.

§18  Beslutas att nästa möte blir på Vängåvan, Nyhem den 21
       augusti klockan 19.00.

§19  Meddelas att Andreas Redin förfogar över 20 ha älgjakt,
       området kommer att finnas kvar inom storlicensen och samma regler
       som tidigare beslutats om även gäller för honom, poängteras att fri
       kalv jakt ej är tillåtet.
       Rapporteras förändringar av markfördelning mellan Lugnvik och
       Ulvsjö jaktlag, Håkan vädjar om hjälp att ritat in aktuella gränser
       på kartan vilket utlovas.

§20  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet
       avslutat.

Bifogas: dagordning och avskjutningsstatistik

Vid protokollet Justeras

Leif Johansson Markus Edström Anders Isaksson